aplikace mluvidek    Slovní druhy

4+

Aplikace Slovní druhy a jejich určování je zaměřena na určování slovních druhů v rámci více než 50 předdefinových vět (celkem 500 slov pro určování slovních druhů). Lze ji využívat jak pro samostatnou práci v rámci hodin českého jazyka, tak i pro domácí přípravu a procvičování. Aplikace bude dále rozšiřována a doplňována o různě obtížná cvičení a poroste také základní databáze vět.

Aplikace vznikla ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

iPad
     
     
aplikace mluvidek    Podstatná jména

4+

Vynikající přehled informací o podstatných jménech: dělení podstatných jmen, mluvnické kategorie, vzory a skloňování, syntaktické vlastnosti, životnost, terminologický slovníček. Vše po ruce bez nutnosti být připojen k internetu. Pravidelné aktualizace. Ideální pro studenty středních a vysokých škol.

iPad, iPhone
     

     
aplikace tvaroslovipodstatnajmena
  
Tvarosloví - Podstatná jména

4-7 let

Aplikace se zaměřuje na procvičení a zafixování základních znalostí o podstatných jménech. Zaměřuje se na rozpoznávání podstatných jmen ve větách, určování pádů, životnosti, rozpoznávání správných tvarů apod. Aplikace je vhodná jak pro práci ve škole, tak i pro domácí přípravu. Aplikace obsahuje více než 100 cvičení.

iPad
     

     
aplikace ceskagramatika     Česká gramatika 

4+

Aplikace Česká gramatika je tu pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli. Můžete si vybrat z velkého množství testů, přehledně seřazených do několika okruhů. Převážná většina z nich je kompletně zdarma. Výsledky testů jsou oznámkované a zaznamenané, takže si následně můžete ověřit, kde jste udělali chyby. V současnosti tato aplikace, kterou neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme, zahrnuje následující okruhy:

Pravopis - vyjmenovaná slova, spodoba, tvrdé a měkké souhlásky, skloňování: y/i v koncovkách slov, stupňování,  y/i v převzatých slovech, psaní ú/ů, ě/je, předpony s- a z-, přípony ní/nní,ný/nný, zdvojené hlásky, shoda přísudku s podmětem (koncovky -i, -y a -a), psaní čárek.
Slovní druhy - podstatná jména (vzory, podvzory a pády), přídavná jména, číslovky, zájmena, slovesa, příslovce, spojky, předložky, částice, citoslovce.
Tvarosloví - rodiny slov, předpona, kořen, přípona, koncovka.
Hláskosloví - dělení slov na slabiky, hlásky a písmena, samohlásky a souhlásky.
Syntax - větné členy (podmět, přísudek, příslovkové určení, přívlastek shodný a neshodný), věty a souvětí, druhy vět.
Jazykové prostředky: figury a tropy.

Čeká Vás maturita, didaktický test nebo přijímačky? Pomocí aplikace se rychle zorientujete v české gramatice, připravíte se do školy, k maturitě i k přijímačkám na střední a vysoké školy. A hlavně ovládnete pravopis a budete psát bez chyb. Diktáty již nebudou dělat problémy. S naší aplikací nemusí být čeština vůbec složitá. Aplikace také obsahuje učební plán a šampionát pro mistry českého jazyka. Součastí je i osnova pro základní školu: 2.- 9. ročník a také pro střední školu a maturitu.

Plná verze: předplatné 59,00 CZK účtované každé 3 měsíce. Předplatné se automaticky obnovuje 24 hodin před vypršením doby jeho platnosti ve stejné částce, v jaké byla uskutečněna první platba. Předplatné se hradí sa přes Váš iTunes účet a je možné zrušit ho, nejpozději však 24 hodin před koncem aktuálního předplatného období.  V případě, že je určitá služba poskytována po určitou dobu bezplatně a v jejím průběhu si zakoupíte placenou verzi, ztrácíte nárok na zbývající dny zdarma.

iPad, iPhone 
     

     
aplikace zatracenacestina    Zatracená čeština

4+

Zatracená čeština přináší soubory cvičení, které naučí děti, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, ... s následným procvičením. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace), které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně. Věříme, že vám Zatracená čeština pomůže vyhnout se problémům s pravopisem, a ve škole i doma tak přispěje k zlepšení atmosféry, která bývá často školním neúspěchem narušena. Balíčky cvičení obsahují učivo celé základní školy.

Více než 50 druhů cvičení, více než 800 cvičení, 2. - 8. ročník základních škol.

iPad


Dnes je 14. 04. 2024 | Svátek má: Vincenc | Počasí v Olomouci: 14.91 °C | Počasí zítra: 17.36 °C