Tištěné publikace, které využíváme jako podporu výuky, můžeme rozdělit na učebnice, pracovní sešity, čítanky a metodické příručky.

UČEBNICE vymezují konkrétní obsah vyučování. Učivo je v nich rozděleno podle vědních oborů (vyučovacích předmětů) a jednotlivých ročníků. Výkladové pasáže se obvykle střídají s procvičováním. Měly by respektovat didaktické zásady, měly by být jazykově správné a na vysoké grafické úrovni. Velmi oblíbenými se v posledních letech stávají ELEKTRONICKÉ UČEBNICE, které nakladatelství vydávají paralelně ke svým tištěným učebnicovým řadám. Jedná se o multimediální nástroje, které (kromě obsahu totožného s tištěnou publikací) nabízí navíc také aplikace s cvičeními, hrami, prezentacemi, animacemi či videi. 

PRACOVNÍ SEŠITY obsahují cvičení, úkoly a další materiály k procvičování učiva.

ČÍTANKY obsahují ukázky pro nácvik čtení a kvalitní literární ukázky, které žáky seznamují s literaturou vhodnou pro jejich věkovou skupinu.

METODICKÉ PŘÍRUČKY jsou součástí některých učebnic. Podávají základní a osvědčená doporučení pro vyučování příslušného předmětu v návaznosti na tematické celky.

  didaktika15

Učebnice

ČINITELÉ URČUJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ UČEBNICE ČESKÉHO JAZYKA

Učebnice musí být v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP ZV), musí respektovat didaktické zásady a současný stav jazykovědy.  Učebnice schválené pro používání ve školách jsou opatřeny schvalovací doložkou MŠMT, která je vydávána na základě směrnice náměstka ministra pro vzdělávání MŠMT (č.j. MŠMT-34616/2013), a to na základě kladného posouzení odborných recenzentů. Schvalovací doložka je obvykle udělována na dobu 6 let, v opodstatněných případech může být tato doba kratší.

V dřívějších dobách byly učebnice pečlivě koncipovány po všech stránkách a panoval názor, že učitel nemá právo odchylovat se v pojetí od základního učiva, může však měnit poznávací postup, jímž k poznatkům dospívá. Nemusí s žáky probrat všechna cvičení, ale pokud nějaké vynechá, mělo by to být po zralé úvaze a po konzultaci nejlépe s předmětovou komisí školy. Didaktická práce s učebnicemi je dnes chápána volněji. Učitelé mohou s učebnicemi pracovat mnohem kreativněji.

STRUKTURA UCEBNIC

a) Výkladový text – základní text, doplňující text, vysvětlující text. Výchozí text slouží k ilustraci jazykového jevu, je to snaha o přiblížení živého jazyka. Textová cvičení slouží k opakování učiva, ať už při přípravě na cvičení nebo při jeho probírání.
b) Nevýkladové složky – aparát řízení procesu osvojování (otázky, úkoly, pokyny, návody…), ilustrační materiál (obrázky, nákresy, fotografie, grafy, tabulky, schémata…), orientační aparát (nadpisy, odkazy…).

Učivo je do učebnic českého jazyka rozvrženo cyklicky, případně spirálově. Všechny složky mluvnice se prolínají a cyklicky, resp. spirálově se vrací s tím, že se zvyšuje jejich úroveň. Nutnost postupné zvyšování obtížnosti učiva v jednotlivých ročnících je patrná zejména na 1. stupni ZŠ. Postupné seznamování s učivem odpovídá mentálním schopnostem žákům (logickému myšlení, včetně myšlení abstraktního, rozvoji slovní zásoby, poznávacích procesů atd.), navracení se k učivu navíc pomáhá upevňování učiva a k jeho automatizaci.  

 

FUNKCE UČEBNICE (Kurelová, 1990):

- informační (je to základní informační zdroj),
- transformační (podává didaktickou interpretaci vědeckých poznatků),
- systematizační (člení učivo do systému podle předmětů, ročníků a typů škol),
- sloužící sebevzdělávání (vytváří u žáků motivaci a dovednosti pro samostatné osvojování učiva),
- kontrolní (umožňuje žákům zjišťovat vlastní nedostatky při osvojování učiva),
- integrační (poskytuje základ pro pochopení a spojení informací získaných v jiných informačních zdrojích),
- koordinační (zaujímá ústřední místo mezi ostatními materiály, které na ni navazují).


NABÍDKA PUBLIKACÍ PRO VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

Na našem trhu je k dispozici široká nabídka publikací zaměřených na učivo českého jazyka pro 1. stupeň základních škol. Jedná se o učebnice, pracovní sešity i další publikace.

Podívejte se na nabídku našich nakladatelství:

Alter I Blug I Dialog I Fortuna I Fragment I Fraus I Jinan I Nová škola I Pansofia I Pierot I Prodos I

RaabeSPN I Studio 1+1 I a další...

 
menu publikaceVýukové aplikace pro ČJ

menu aplikace1  

Dynamicky se rozvíjí také trh s výukovými aplikacemi pro nejrůznější zařízení (osobní počítače, tablety či mobilní telefony):

Podívejte se na nabídku aplikací pro operační systém iOS (Apple):

Čtení a výslovnost I PsaníSlovní zásobaSlovní druhy a související pravopis

Skladba a související pravopis I Pravopis I Sluchové vnímáníWebové stránky zaměřené na procvičování učiva ČJ

Vševěd - Zábavné opakování pro školáky

weby vseved
       menu weby

Moje čeština
Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.

Český jazyk - cvičení
Procvičování mluvnických jevů.

Diktát na jedničku
Online pravopisná cvičení, mluvené diktáty a vysvětlení mluvnice. Nahrazuje klasické doučování z češtiny a vhodně doplňuje školní výuku. Až do odvolání zcela zdarma.

Internet a multimédia ve výuce českého jazyka
Portál se zaměřuje na získávání praktických zkušeností v dané problematice a získání přehledných informací v rámci jednotlivých témat.

LearnTube
Obsáhlý interaktivní web s videolearningem. Pro střední a základní školy byl uvolněn zdarma obsáhlý, více než 6 hodin dlouhý, video kurz na český jazyk.

Online cvičení
Umožňuje procvičovat češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy. Průvodce učivem českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ.

Prima úča
Průvodce učivem českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ.

Umíme česky
Procvičování českého jazyka online.

Umím češtinu
Online procvičování českého jazyka v prostředí Google Forms.

Úlohy z češtiny pro děti ze základních škol
Česká gramatika vysvětlena a procvičována zábavnou formou. Průběžně jsou přidávána nová prostředí pro žáky všech ročníků základních škol.

Čtenářská gramotnost
Portál soustředí na jednom místě veškeré podstatné informace vztahující se k rozvoji čtenářské gramotnosti. Naleznete tu články s tipy do výuky, přípravy na vyučování, důležité zdroje informací, a to ke všem čtyřem oblastem, na které je projekt zaměřený: čtenářství, tvůrčí psaní, projektové vyučování a mediální výchova.

ČŠI PIRLS 2016
Uvolněné úlohy ze čtenářské gramotnosti.

Škola pro sebe
Srozumitelně vysvětlena látka z mnoha oblastí pravopisu a větného rozboru.

 


Zdroje:
SVOBODA, K. Didaktika českého jazyka a slohu. Praha: SPN, 1977.
NELEŠOVSKÁ, A. a kol. Didaktika II. Olomouc: VUP, 1995. ISBN 80-7067-554-3.
KURELOVÁ, M. a kol. Kapitoly z obecné didaktiky z hlediska řešení vyučovacího procesu. Ostrava: PF, 1990.
MŠMT. Schvalovací doložky učebnic [online]. Dostupné na <https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic> [cit. 2021-08-22].

Zdroje obrázků:
Clipart Library [online]. Dostupné na <https://lh3.googleusercontent.com/proxy/RzerioOvLa6Gs4i-juC5ea4g0PGU9-JLHtjfpWUeMOcb9J3L_oK-Rz9BzCxjc5p7hLEG9udm5KWnsPc94Hm-iKen> [cit. 2021-08-22].
Sell Books Fast [online]. Dostupné na <http://sellbooksfast.com/wp-content/uploads/2016/01/bigstock-Girl-with-pile-color-book-Is-21192884.jpg> [cit. 2021-08-22].
UT-Torg [online]. Dostupné na <http://uttorg.menntamidja.is/files/2013/09/learnpad-logo.png> [cit. 2021-08-22].
PNG Mart [online]. Dostupné na <https://www.pngmart.com/files/17/Girl-Tablet-PNG-Transparent-Image.png> [cit. 2021-08-22].Dnes je 17. 07. 2024 | Svátek má: Martina | Počasí v Olomouci: 19.6 °C | Počasí zítra: 27.6 °C