Úvod | Přehled učiva | Přípravy na hodinu ČJ | Cvičení a úkoly | Pomůcky | Multimédia a hry | Publikace | Kontakt


 • Slabiky a hlásky
  Slabičná a hlásková stavba slova
 • Slovo a jeho význam
 • Slovní druhy
  Podstatná jména
  mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád, životnost) a vzory
  Slovesa
  mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, způsob, čas)
  slovesné tvary
 • Stavba slova
 • I/Y po souhláskách měkkých a tvrdých
 • I/Y po souhláskách obojetných v základech slov
  vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z
  obtížná slova s I/Y po B (být), L, M, P, S, V, Z
 • I/Y v předponě vy-/vý-
 • I/Y v koncovkách podstatných jmen
  koncovky rodu středního , ženského, mužského
 • Párové souhlásky