Komplexní podpoře dítěte se specifickou poruchou učení jsme se podrobněji věnovali v úvodním článku o specifických poruchách učení. V samostatných kapitolách jsou rozebrány také obecné náměty na rozvoj percepčních a motorických funkcí. Zde se budeme věnovat detailněji pouze nácviku písmen, spojování písmen/hlásek do slabik i slov, čtení slov a textů i podpoře čtení s porozuměním.

Níže uvedené činnosti představují širokou škálu úkolů, na nichž můžeme docvičovat osvojování dílčích aktivit nutných ke zvládnutí čtení. Tyto aktivity je třeba propojovat s rozvojem kognitivních funkcí, rozvojem zrakové i sluchové percepce i motorických funkcí. Zaměřujeme se jak na schopnosti, které má jedinec nedostatečně rozvinuté nebo narušené, tak na schopnosti, které mu pomohou problémy kompenzovat. 

1. Osvojování písmen I 2. Spojování písmen a slabik ve slova, počáteční nácvik čtení I 3. Čtení souvislého textu I 4. Čtení s porozuměním


1. Osvojování písmen

Fixace tvarů písmen

Zrakové vnímání je důležitým nástrojem našeho poznávání a učení. Podstatnou roli hraje také při vyvozování písmen, neboť to se realizuje zejména zapojením schopnosti zrakové diferenciace tvarů, zrakové orientace (především pravolevé orientace), zrakové analýzy a paměti. U dyslektiků, kteří mají tyto schopnosti nedostatečně rozvinuty nebo narušeny, můžeme při rozpoznávání písmen pozorovat zjevné obtíže, a to přes veškerou snahu, kterou jedinec i jeho okolí vynaloží. Vzhledem k neadekvátně rozvinuté zrakové percepci budou běžné metody méně účinné. Rozvoji zrakového vnímání se samozřejmě budeme dále věnovat, ale při výuce na něm ale nemůžeme tolik stavět a budeme muset hledat efektivnější metody, jak s dítětem pracovat. Jako kompenzační mechanismus se v této situaci dobře osvědčilo multisenzoriální učení, tedy učení využívající kombinaci více smyslů.

Děti mohou např. pracovat s písmeny z různých materiálů (látka, pěnovka, plast, dřevo, smirkový papír, plastelína, drát...). Vnímání písmen hmatem dětem pomáhá lépe si obraz písmena vštípit do paměti. Kromě ohmatávání dítě písmeno také vyslovuje (zapojuje mluvidla) a vyslovenou hlásku zároveň ukládá do paměti, využíváme tedy také sluchové vnímání.

Zkoumání hmatem můžeme doplnit objížděním písmenka autíčkem, provlékáním provázku po jeho obvodu, obtahováním písmena, obkreslováním nebo omotáváním atd.

dyslexie10
1

      dyslexie11
2

      dyslexie25
3


    
dyslexie33
4

dyslexie21
5

     dyslexie18
6

     dyslexie31
7

     dyslexie24
8

dyslexie88
9
     dyslexie89
10
     dyslexie90
11


Písmena mohou děti modelovat (z drátku, plastelíny, těsta, alobalu...) nebo sestavovat z prstů či vlastních těl. Při těchto činnostech rozvíjíme motorické dovednosti a do poznávání zapojujeme také senzomotoriku.

 dyslexie29
12

     dyslexie26
13

     dyslexie22 
14

Tvar písmen mohou děti skládat jako mozaiku z menších částí (ze špachtlí, z vršků od lahví, bambulek, kousků látky nebo papíru, těstovin, knoflíků, nastříhaných brček atd.) či vytvářet spojování bodů. Pokud je naším cílem pouhá fixace písmena v paměti, pak můžeme dětem dát k dispozici předlohu. Při práci bez předlohy ověřujeme kvalitu obrazu písmene uloženého v paměti.

dyslexie28
15

     dyslexie13
16

     dyslexie15
17

 dyslexie14
18

     dyslexie37
19
 
      dyslexie16
20

     dyslexie27
21

dyslexie30
22

Další aktivitou podporující zapamatování si tvarů písmen je psaní do různých sypkých materiálů (krupice, písek, sůl...), polotekutých materiálů (gel) nebo např. na záda kamaráda, který pak bude hádat, které písmeno bylo napsáno. Děti mohou psát prstem, špachtlí, vatovou tyčinkou, štětcem atd. I zde můžeme pracovat s předlohou, nebo bez ní. Při těchto činnostech rozvíjíme jemnou motoriku ruky a očí, grafomotoriku a senzomotoriku.

dyslexie35¨dyslexie20
23                                                                     24

      dyslexie19
25

     dyslexie34
26

Větší pozornost budeme samozřejmě věnovat písmenům, která jsou pro dítě při diferenciaci obtížnější. Obecně jsou to písmena tvarově podobná (a-e-o, h-k-l, m-n) a písmena vzniklá otočením (b-d-p-q, n-u, M-W). Zapamatování tvaru písmen můžeme pomoci vytvořením mnemotechnických pomůcek.

dyslexie42


27, 28

                           dyslexie45

dyslexie41
29, 30

      dyslexie44

dyslexie43
31, 32

      

Po dostatečném osvojení jednotlivých písmen se věnujeme jejich vyhledávání ve skupině jiných písmen, tedy zrakové diferenciaci. K nácviku používáme různé písmenkové vkládačky, písmenné skrývačky, stínová pexesa a domina, navlékání korálků s písmeny, lovení písmen při hře Malý rybář atd. Zadaná písmena mohou děti obtahovat, vybarvovat pole, ve kterých jsou umístěna apod. 

dyslexie38
33

     dyslexie50
34

     dyslexie48
35

     dyslexie49
36

dyslexie39
37
  dyslexie46
38

    dyslexie47
39
dyslexie87
40

Tvary písmen můžeme využívat také v rámci výtvarných aktivit k dokreslování nebo dolepování.

dyslexie40          dyslexie23 41, 42

Písmena a hlásky

Kromě vnímání tvaru rozvíjíme také sluchovou diferenciaci, tedy rozlišování hlásek a jejich přepis písmeny. Nejprve začínáme počátečními hláskami/písmeny, které spojujeme s konkrétními předměty, jejich modely nebo obrázky. Využít můžeme obrázkovou abecedu, písmenková pexesa a domina, zvukové bingo atd.

dyslexie51
43

     dyslexie52
44

      dyslexie53
45, 46

     dyslexie74
47

     dyslexie70
48

dyslexie63
49

     dyslexie64
50

     dyslexie69
51

     dyslexie66
52

     dyslexie68
53

Rozlišování první hlásky můžeme cvičit např. na „písmenkových“ básničkách, při hře Slovní fotbal apod.

dyslexie5454

2. Spojování písmen a slabik ve slova, počáteční nácvik čtení

Nácvik počátečního čtení můžeme realizovat různými metodami. V našich školách se nejčastěji setkáváme s metodou analyticko-syntetickou, jež patří k metodám analytickým. Při čtení se vychází z analýzy slov a jejich rozkladu na jednotlivé části (slabiky a hlásky), které se poté znovu skládají do slov (dochází tedy k jejich syntéze). Potřeba rozvoje schopnosti analýzy a syntézy slov se akcentuje ještě před samotným nácvikem čtení, kdy se soustředíme na analýzu a syntézu zvukovou. Tento proces postupného rozkládání a skládání slov na slabiky a hlásky v podstatě kopíruje ontogenetický vývoj řeči, tedy to, jak se rozvíjí naše řečové schopnosti od narození. Dítě nejprve opakuje zvuky, hlásky, poté slabiky, nakonec slova a věty. Po této postupné syntéze pak začíná obrácený postup analýzy slov. Kolem 4. roku života si dítě začíná uvědomovat to, že slova jsou složena ze slabik, slovo dokáže vyslabikovat, slabiky vytleskat a spočítat. Kolem 5. roku života začíná diferencovat také hlásky, dokáže vyhláskovat slabiku i celé slovo. Tyto dovednosti jsou předmětem zájmu předškolního vzdělávání, které se v rámci rozvoje sluchového vnímání zvukové analýze a syntéze také věnuje. Na výše uvedený přirozený vývoj řeči analyticko-syntetická metoda čtení navazuje a znovu jím provází dítě v rámci 1. etapy jazykové přípravy na čtení. V této etapě jsou žáci vedeni k pochopení vztahu slabiky a hlásky, které se učí rozkládat a skládat (dítě uslyší hlásky M-A → složí slabiku MA, nebo opačný postup, kdy dítěti řekneme slabiku MA → ono ji rozloží na hlásky M-A). Ve 2. etapě výcviku se žáci seznamují s písmeny abecedy, která skládají do slabik a poté slov. Ve 3. etapě dochází k automatizaci čtení. Čtení je plynulejší a jeho tempo se zrychluje, proto se v rámci výuky začínáme více orientovat na pochopení textu, tedy na čtení s porozuměním.

V posledních několika letech si oblibu získává také metoda genetická, jejíž podstatou je rozklad slova na hlásky a jejich spojení do slova, tedy (M-Á-M-A → MÁMA). Před samotným nácvikem čtení se děti učí pracovat se zástupnými symboly, které prezentují významy slov nebo celých vět. Těmito symboly jsou nejprve obrázky, pak počáteční písmena slov zapsaná velkými tiskacími písmeny. Názornost obsahu prezentovaná obrázky může více odpovídat myšlení dětí, které je i v tomto období ještě konkrétní a některé děti mohou mít s přechodem k abstrakci, jímž zápis pouhým písmem je, problém. Díky jednoduchým obrázkům, jimiž je věcný význam slov dobře ilustrován, jsou žáci od počátku důsledně vedeni ke čtení s porozuměním. Od obrázků pak přecházíme k zápisu pomocí jednodušších znaků a nakonec písmen. Nejprve se pracuje pouze s velkými písmeny tiskací abecedy, díky čemuž se žáci dokáží naučit všechna písmena už během prvního půl roku, a rychleji také přechází ke čtení textů (i ty jsou samozřejmě psány pouze velkými tiskacími písmeny). S malými písmeny tiskací abecedy se žáci seznamují ve 2. pololetí, respektive od doby, kdy jim již velká tiskací písmena nečiní potíže.

Analyticko-syntetická metoda čtení může být pro některé dyslektiky obtížnější vzhledem k neadekvátně rozvinuté schopnosti zrakové analýzy a syntézy, ale problémy mohou být patrné už v přípravné fázi, kdy dochází k analýze a syntéze sluchové. 

K nácviku počátečního čtení pomocí genetické metody můžeme využít také interaktivní pomůcku, kterou je ROBOT BEE-BOT. Do čtvercové sítě, po které se bude robot pohybovat, umístíme do řádků písmena tak, aby jejich spojením vznikla slova. Poté uvedeme robota do chodu (o naprogramování cesty se může postarat i samo dítě). Dítě čte písmena, kterými Bee-Bot projel. Jakmile robot dojede na konec řádku, dítě slovo přečte dohromady. Nakonec může najít obrázek, který slovu odpovídá, čímž zároveň podporujeme čtení s porozuměním. Bee-Bot dítěti pomáhá usměrňovat oční pohyby (levo-prvý pohyb očí, soustředěný pohled do konkrétního místa). Rychlost pohybu robota můžeme využít také jako nástroj k nastavení plynulosti a rychlosti čtení.

 55

dyslexie91

Obdobná aktivita se dá samozřejmě využít také k počátečnímu nácviku čtení analyticko-syntetickou metodou (na jednotlivých polích by v tom případě byly umístěny slabiky). Hodí se také k pokročilejšího nácviku čtení (do polí čtvercové sítě můžeme umístit celá slova). I zde bychom mohli podpořit čtení s porozuměním spojením s obrázkem objektu, který se ve větě vyskytoval, případně spojením s dějovým obrázkem. 
 

Skládání hlásek/písmen ve slabiky a slova

Jako základní pomůcku můžeme opět využít písmenka (modely písmen, písmena na kartách, kostkách, korálcích, stavebnicích atd.), která spojujeme do slabik, případně do slov, přičemž pozvolna zvyšujeme obtížnost tvořených slabik: slabiky otevřené krátké (ma, me...) → slabiky otevřené dlouhé (má, mé...) → slabiky zavřené (mám, pes...) → slabiky s dvojhláskou (mou, au...) → slabiky se souhláskovými shluky (klas, vlas...) → slabiky se slabikotvornými hláskami (vlk, krk...) → měkké a tvrdé slabiky (di/dy...) a slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

dyslexie59
56

     dyslexie60
 57

     dyslexie57 
58

     dyslexie62
59
dyslexie85
60

     dyslexie56
61

    
dyslexie86
62
 dyslexie65
63
  dyslexie61
64
      dyslexie55
65
     dyslexie67
66
      

       

Skládání slabik ve slova

dyslexie76
67

     dyslexie71
68
 
     dyslexie73
69, 70

     dyslexie75
71

dyslexie72
72
 
                 

Po nacvičení čtení jednotlivých písmen a slabik pokračujeme čtením slov. I při čtení slov respektujeme postup představující pozvolný nárůst obtížnosti slov: dvojslabičná slova složená z otevřených slabik (máma, padá...) → trojslabičná slova s otevřenými slabikami (koleno, počasí...) → slova s kombinací otevřených a zavřených slabik (jetel, jelen...) → slova s hláskovými shluky (klas, poklad...) → slova se slabikotvornými hláskami (vrba, vlna...) → jinak obtížná slova (rozpočítadlo, město, nejhezčí...).

Dyslektici si velmi dobře uvědomují nedostatky svého čtenářského projevu, zvlášť v kontextu čtenářských kvalit ostatních. Čtení je pro ně zdroj stresu a nervozity, kterou lze pozorovat nejen během čtení, ale ještě před samotným začátkem čtení. Zvláště nepříjemné je pro ně čtení neznámých textů nahlas, což bychom měli respektovat a tyto situace omezit na minimum. Kromě nejrůznějších neurotických projevů se setkáváme také s tím, že se snaží překlenout své problémy nesprávnými technikami čtení, např. dvojím čtením (slabiku/slovo si nejprve čtou potichu, pak teprve nahlas). Tomuto problému se snažme předcházet, neboť přeučování zažitých zlozvyků je obtížné. Pomáhá např. důsledné čtení slabik nahlas. To je zpočátku velmi pomalé a nejisté, ale při správném tréninku se bude přirozeně zrychlovat až k plynulejšímu čtení. Mějme na paměti, že důležitější je kvalita než kvantita, rychlost čtení je to poslední poslední, čemu se při reedukaci dyslexie věnujeme. Tendence spěchat na dítě a snažit se zrychlovat tempo čtení nad rámec jeho možností jsou kontraproduktivní. 

Při nácvik čtení slabik můžeme využívat různé podpůrné techniky:


dyslexie81 
    

Obloučkování slabik pomáhá fragmentovat slovo na slabiky.

Podobně funguje např. barevné označování slabik (makoleno).

      

Pro lepší orientaci v textu je dobré už od počátku pracovat s podkládáním textu prstem nebo záložkou. 

dyslexie77

 73
  

V této fázi nácviku můžeme dítě začít učit pracovat s dyslektickými šablonami - dyslektickým okénkem nebo dyslektickou záložkou. Jedná se o podložky, které slouží k zakrývání textu, viditelná je jen část textu ve výřezu. Výřezy jsou různě velké proto umožňují odkrývat různě rozsáhlý text (písmeno, různě dlouhé slabiky, celý řádek). Šablona pomáhá dítěti usměrnit pohled do místa výřezu, zakrytý text neodpoutává pozornost.  

Manipulace s dyslektickou šablonou ale není snadná, nácvik práce s ní bude chtít čas. V počátcích je lepší, když okénko nebo záložku posouvá dospělý, aby dítě tuto techniku „odkoukalo“. Nácvik by měl probíhat na vhodně zvolených slovech, např. nejprve pracujeme se slovy se stejně dlouhými slabikami.

dyslexie78
74

     dyslexie79
75
 
     dyslexie80 
76

dyslexie84 77

 

3. Čtení souvislého textu

Začínáme krátkými texty s jednoduchými slovy a větami, obtížnost zvyšujeme pozvolna. Nácvik provádíme v kratších intervalech (3-5 minut), ale častěji. Musíme si uvědomit, že čtení je pro dyslektika náročné, proto se rychleji unaví. Přetěžování dlouhým čtením nepovede ke zlepšení čtení a navíc dítě demotivuje.

Snažíme se co nejvíce předcházet čtení s chybami, proto před nácvikem čtení z textu vyčleníme obtížná slova a jejich čtení nacvičujeme zvlášť. Starší děti si mohou tato obtížnější slova v textu vyhledávat sami (nejprve si přečtou text potichu a podtrhnou si slova, u kterých si myslí, že se jim budou obtížněji číst). S chybami pracujeme i během čtení. Důsledně děti vedeme k odstraňování chyb, neboť čtení s chybami komplikuje vnímání obsahu textu. Pokud si dítě samo chybu neopraví, ukážeme mu ji, ale necháme ho, aby slovo přečetlo správně samo.

Dyslektikům dělá potíže orientace v prostoru, takže je pro ně obvykle obtížná také orientace v textu. To je navíc někdy umocněno chaotickými pohyby jejich očí, takže se v textu ztrácejí, přeskakují, znovu čtou už přečtená slova nebo jejich začátky. Tento problém jim může pomoci alespoň částečně zmírnit diferencovanější text (větší odsazení řádků, větší rozdíly v poměru mezi velkými a malými písmeny, aby si lépe uvědomovali začátky vět, celkově větší písmo, více odstavců, přímá řeč atd.). Větší mezery mezi písmeny a slovy snižují např. problémy se stranovým otáčením písmen. Vhodné texty uzpůsobené pro dyslektiky můžeme najít v různých dyslektických čítankách.

Už několikrát jsme zmiňovali, že dyslektikové vnímají čtení jako stresovou situaci, což celý problém ještě více ztěžuje. K odbourávání stresu při čtení můžeme kromě navození příjemné a klidné atmosféry využít také několik podpůrných technik čtení:

Jednou z nich je čtení v duetu, při němž čte dítě zároveň s jiným dobrým čtenářem. Ten čte tišším hlasem. Pomáhá dyslektikovi s nastavením optimálního tempa čtení, čtení se stává plynulejším a snižuje se také  množství chyb. Tato technika je vhodná obzvlášť v situaci, kdy vede nervozita dítě k překotnému čtení.

Rychlejší unavitelnosti u dyslektika při čtení můžeme předcházet pomocí techniky střídavého čtení. Dítě se po určitých pasáží střídá např. s dospělým čtenářem. Střídání probíhá asynchronně, dospělý čte delší pasáže než dítě.

Nácvik správné intonace můžeme provádět technikou čtení s předčítáním, při níž dyslektik znovu čte pasáž, kterou před ním se správnou intonací četl dospělý. Ale pozor, pokud chceme, aby dítě opravdu četlo a neopakovalo jen to, co si při poslechu zapamatovalo, je třeba číst delší pasáže.

Pro děti zábavná a velmi motivující je technika čtení s chybami. Dospělý předčítá nahlas text, který zároveň s ním dyslektik sleduje. Při čtení dělá záměrné chyby, které dítě opravuje. Obrácené role mají děti rády obecně, v tomto případě je však pro dyslektika motivující to, že slyší číst s chybami i někoho jiného.

 

4. Čtení s porozuměním

Z hlediska práce s textem je důležitá schopnost umět rychle najít nějakou informaci. Orientace v textu je pro dyslektiky komplikovaná z několik důvodů. Je to zvláště zaměření se na správné dekódování slov, při němž jde porozumění textu stranou, a pak také problémy související s prostorovou orientací (zde zejména orientací v mikroprostoru), jemnou motorikou očí a senzomotorikou. 

Orientace v textu

Nácvik orientace můžeme provádět vyhledáváním konkrétních částí textu. Dítě má za úkol najít např. 1. odstavec, 2. větu, poslední slovo 1. odstavce atd.

Hledat v textu můžeme také konkrétní slova. Nejprve začínáme hledat v krátkých pasážích, délku textu potom rozšiřujeme. Tento nácvik můžeme provádět také v kombinaci se čtením v duetu, při němž dospělý začne číst nějakou pasáž textu a čte do té chvíle, dokud dítě text nenajde. Jakmile se zorientuje, čtou chvíli společně. 

Do činnosti můžeme zapojit také zrakovou paměť. Dítě ukáže v textu nějaké slovo, pak text na krátko zakryjeme a po odkrytí se dítě bude snažit najít totéž slovo.

Porozumění obsahu textu

Kromě nedostatečné automatizace techniky čtení, která dítě nutí více se zaměřovat na formální stránku textu než na jeho obsah, komplikuje čtení s porozuměním také množstvím chyb, případně nedostatečná slovní zásoba.


dyslexie83
 78

Pro rozvoj slovní zásoby v duchu zásady názornosti používáme činnosti, při nichž dítě spojuje obrázek a slovo, případně obrázek a větu. Pracujeme také s ilustracemi. Pomocí těchto aktivit dochází k aktivizaci slovní zásoby a k upřesňování věcného významu slov. Princip spojení obrázku s větou, slovem nebo symbolem je integrován do genetické metody nácviku počátečního čtení, v níž je potřeba čtení s pochopení už od počátku nácviku čtení akcentována více než v metodě analyticko-syntetické.

Porozumění textu dále rozvíjíme např. doplňováním chybějících slov do vět, nebo naopak hledáním slov, které jsou ve větách navíc.

Dítě, které nečte s porozuměním, má samozřejmě také problémy s reprodukcí textu. V případě dyslektiků bývá reprodukce (pokud je jedinec reprodukce vůbec schopen) útržkovitá, nepřesná či nesprávná. Mají problém odlišit nepodstatný detail od hlavní dějové linie příběhu, chaoticky v ději přeskakují atd. Při reprodukci je proto vhodné pracovat s různými typy osnov (obrázkovou, heslovitou...), které dítě vedou, a bude třeba trénovat i uspořádávání děje podle posloupnosti. Využívat k tomu můžeme obrázky i rozstříhané věty, které dítě nejprve správně seřadí a pak podle nich bude vyprávět. Oblíbenou činností je pro děti oprava záměrných chyb v reprodukci dospělého.

Čtení s porozuměním a následná reprodukce textu je dovedností nesmírně důležitou pro samostatné učení dětí, proto jí věnujme adekvátní pozornost.

 

Zpět na Dyslexii

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 

Zdroje obrázků:
1 Sansa. Dotykové písmená - súprava 26 kusov [online]. Dostupné na <https://www.sensa-shop.sk/dotykove-pismena-suprava-26-kusov/> [cit. 2020-10-09]. 
2 Suprmagnete. Letters or numbers magnetic [online]. Dostupné na <https://www.supermagnete.de/eng/school-magnets/letters-or-numbers-magnetic_M-38> [cit. 2020-10-09]. 
3 The Activity Mom [online]. Dostupné na <https://activity-mom.com/2009/08/racecar-letters/> [cit. 2020-10-09]. 
4 Little Lennons. Little Letters, Dry erase, alphabet clip cards, flash cards [online]. Dostupné na <https://littlelennons.com/> [cit. 2020-10-09]. 
5 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/79516749660501021/> [cit. 2020-10-09]. 
6 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/4b/5a/65/4b5a6538cda3f5cf0d0b2cafc02e6ddd.jpg> [cit. 2020-10-09]. 
7 Crafting. Simple paper craft for preschoolers [online]. Dostupné na <https://craftrating.com/simple-paper-craft-for-preschoolers/> [cit. 2020-10-09]. 
8 Teacher Pay teachers. Hammer-a-Letter Golf Tee Actvity [online]. Dostupné na <https://www.teacherspayteachers.com/Product/Hammer-a-Letter-Golf-Tee-Activity-4749334> [cit. 2020-10-09]. 
9 Teach me Mommy. Playdough Letter Mazes [online]. Dostupné na <https://www.teach-me-mommy.com/> [cit. 2020-10-09]. 
10 Teach me Mommy. Touch & Feel Letters [online]. Dostupné na <https://www.teach-me-mommy.com/touch-feel-letters/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes> [cit. 2020-10-09]. 
11 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/ab/c2/ff/abc2ff3dad6b0e62ced9108bea89ef17.jpg> [cit. 2020-10-09]. 
12 HomeSchoolingBlog [online]. Dostupné na <https://homeschoolingblogs.com/30-intelligent-and-colourful-pipe-cleaner-crafts-and-studying-actions/> [cit. 2020-10-09]. 
13 This Little Home of Mine [online]. Dostupné na <https://thislittlehomeofmine.com/three-year-old-homeschool-preschool/> [cit. 2020-10-09]. 
14 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/844917580082564083/> [cit. 2020-10-09]. 
15 Smitten with first [online]. Dostupné na <https://smittenwithfirstblog.com/phonics-stem-sound-kits/> [cit. 2020-10-09]. 
16 Moje dzieci kreatywnie. 
Zabawy z nakrętkami [online]. Dostupné na <https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/03/nakretkowa-nauka-i-zabawa/> [cit. 2020-10-09]. 
17 Fun365 [online]. Dostupné na <https://www.fun365.orientaltrading.com/> [cit. 2020-10-09]. 
18 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/834854849657636365/> [cit. 2020-10-09]. 
19 Must Have Mom [online]. Dostupné na <https://musthavemom.com/letter-week-letter-craft-d-desert/> [cit. 2020-10-09]. 
20 Teachera Pay Teachers [online]. Dostupné na <https://www.teacherspayteachers.com/> [cit. 2020-10-09]. 

21 Pocket of Preschool [online]. Dostupné na <https://pocketofpreschool.com/name-cards-learn-your-name/> [cit. 2020-10-09]. 
22 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/ac/05/22/ac05226ea50f5fb1e667609fb32393f2.jpg> [cit. 2020-10-09]. 
23 Criando com apego. Atividades com a caixa de areia para a escrita [online]. Dostupné na <https://www.criandocomapego.com/atividades-com-a-caixa-de-areia-para-a-escrita/> [cit. 2020-10-09]. 

24 Aparat [online]. Dostupné na <https://www.aparat.com/v/7W8J5> [cit. 2020-10-09]. 
25 Raising Dragons. Letter Writing in Sprinkles Tray [online]. Dostupné na <https://www.raisingdragons.com/letter-writing-with-sprinkles-age-3-5/> [cit. 2020-10-09]. 
26 Mrs. Kelly´s Kindergarten [online]. Dostupné na <http://skellyskindergarten.blogspot.com/search/label/literacy%20work%20stations> [cit. 2020-10-09]. 
27 My Teaching Station [online]. Dostupné na <https://www.myteachingstation.com/> [cit. 2020-10-09]. 
28 My Teaching Station [online]. Dostupné na <https://www.myteachingstation.com/> [cit. 2020-10-09]. 
29 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/89/f4/dc/89f4dcf8fce7d9272180112264ab17af.jpg> [cit. 2020-10-09]. 
30 Diverlexia. Confusión entre d-b [online]. Dostupné na <https://www.diverlexia.com/blog/page/2/> [cit. 2020-10-09]. 
31 SparkleBox [online]. Dostupné na <https://www.sparklebox.co.uk/literacy/writing/letter-formation/confusing-letters.html#.WKg8pDvhDIX> [cit. 2020-10-09]. 

32 SparkleBox [online]. Dostupné na <https://www.sparklebox.co.uk/literacy/writing/letter-formation/confusing-letters.html#.WKg8pDvhDIX> [cit. 2020-10-09]. 
33 Amazon. Gemem Wooden Aplhabet Puzzle [online]. Dostupné na <https://www.amazon.com/GEMEM-Alphabet-Children-Learning-Preschools/dp/B07TMY1MQY> [cit. 2020-10-09]. 
34 PrimaryICT. Giant Fishing: Letters a-z [online]. Dostupné na <https://www.primaryict.co.uk/pr9228/giant-fishing-letters-a-z-ea-18> [cit. 2020-10-09]. 
35 The Imagination Tree. Alphabet Sounds Fishing and Matching Game [online]. Dostupné na <https://theimaginationtree.com/alphabet-ping-pong-fishing-and-matching-game/> [cit. 2020-10-09]. 
36 Planning Playtime. Free Alphabet Printables [online]. Dostupné na <https://planningplaytime.com/free-alphabet-printables/> [cit. 2020-10-09]. 
37 HOLMEROVÁ, I. Cvičte si svůj mozek 1. [online]. Dostupné na <https://www.akutne.cz/res/publikace/3-2-kognitivni-rhb-brno.pdf> [cit. 2020-10-09]. 
38 iStock [online]. Dostupné na <https://www.istockphoto.com/es/vector/rompecabezas-para-los-ni%C3%B1os-color-de-las-letras-gm541604014-96866169> [cit. 2020-10-09]. 
39 Facebook [online]. Dostupné na <https://www.facebook.com/watch/?v=2200220050260951> [cit. 2020-10-09]. 
40 Veselá Chaloupka. Chaloupky s písmeny [online]. Dostupné na <https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/chaloupky-s-pismenky-90/> [cit. 2020-10-09]. 

41 KREJČÍ, V. Malovaná písmena.
42
 Oriental Trading. "M Is For Mice" Letter M Craft Kit [online]. Dostupné na <https://www.orientaltrading.com/> [cit. 2020-10-09]. 
43 Veselá Chaloupka. Velká abeceda [online]. Dostupné na <https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/velka-abeceda-54/> [cit. 2020-10-09]. 
44 Tvořivá škola. Demonstrační obrázková abeceda - 28 barevných obrazů [online]. Dostupné na <https://www.tvorivaskola.cz/demonstracni-obrazkova-abeceda-27-barevnych-obrazu/p1093> [cit. 2020-10-09]. 
45 Sběratelský antikvariát Smetana. Pexeso abeceda [online]. Dostupné na <https://www.s-antikvariat.cz/prodano/36160-pexeso-abeceda-35625.html> [cit. 2020-10-09]. 
46 Oskola. Domino: Abeceda  [online]. Dostupné na <https://stolni-hry.heureka.cz/oskola-domino-abeceda/> [cit. 2020-10-09]. 
47 Učitelnice. Skládačka 4 tvary písmen s obrázkem [online]. Dostupné na <https://www.ucitelnice.cz/produkt/1829> [cit. 2020-10-09]. 
48 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/844917580082815646/> [cit. 2020-10-09]. 
49 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/844917580082944676/> [cit. 2020-10-09]. 
50 Teachers Pay Teachers [online]. Dostupné na <https://www.teacherspayteachers.com/Product/Beginning-Sound-Bingo-Literacy-Center-Activity-3183473> [cit. 2020-10-09]. 

51 The Moffatt Girls. How to Teach the Alphabet [online]. Dostupné na <http://themoffattgirls.com/how-to-teach-the-alphabet/> [cit. 2020-10-09]. 
52 Teachers Pay Teachers. Fine Motor Activities: Beginning SOund Clothespin Activities [online]. Dostupné na <https://www.teacherspayteachers.com/> [cit. 2020-10-09]. 
53 Teachers Pay Teachers: Free Biginning Sound Peg Game [online]. Dostupné na <https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Beginning-Sounds-Peg-Game-2771357> [cit. 2020-10-09]. 
54 JELÍNKOVÁ, H.; FALTOVÁ, V. Kouzelná abeceda [online]. Brno: BB art, 2001. ISBN 80-7257-583-X. Dostupné na <https://www.centrumucebnic.cz/catalog/product/gallery/image/24864/id/3164/> [cit. 2020-10-09]. 
55 KREJČÍ, V. Nácvik čtení genetickou metodou s Bee-Botem. in KOPECKÝ, K. a kol. Moderní technologie ve výuce. Olomouc, 2020. 
56 Nová škola. Demonstrační kostka s písmeny  [online]. Dostupné na <https://www.nns.cz/blog/pomucky/demonstracni-kostka-s-pismeny/> [cit. 2020-10-09]. 
57 KREJČÍ, V.Skládání slabik s pávem.
58 Košík. Chemoplast Abeceda Skládačka s písmenky a čísly [online]. Dostupné na <https://www.nns.cz/blog/pomucky/demonstracni-kostka-s-pismeny/> [cit. 2020-10-09]. 
59 E-Schovka. Sloupečky na čtení [online]. Dostupné na <https://www.eschovka.cz/product/?pid=742> [cit. 2020-10-09]. 
60 KREJČÍ, V. Slabiky ke čtení.

61 BookTook. Vějíř pro začínající čtenáře [online]. Dostupné na <https://www.booktook.cz/> [cit. 2020-10-09]. 
62 KREJČÍ, V. Slabiky ke čtení s obrázky.
63 Ideas for Kindergarten. Phonics For Kindergarten Centers [online]. Dostupné na <https://www.sheat.info/phonics-for-kindergarten-centers/> [cit. 2020-10-09]. 
64 A-Toys. Výukové kartičky - Skrytá slova 2 [online]. Dostupné na <https://a-toys.cz/vyukove-karticky-skryta-slova-2/> [cit. 2020-10-09]. 
65 Oskola. Skládačky se slovy[online]. Dostupné na <https://www.obrazkova-skola.cz/skladacky-se-slovy> [cit. 2020-10-09]. 
66 Imágenes Educativas. Nombre (2) [online]. Dostupné na <https://www.imageneseducativas.com/ideas-de-actividades-para-aprender-el-nombre/nombre-2/> [cit. 2020-10-09].
67 Veselá Chaloupka. Obrázek-slabika-slovo [online]. Dostupné na <https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/obrazekslabikaslovo-11/> [cit. 2020-10-09]. 
68 Oskola. Dvě slabiky [online]. Dostupné na <https://www.obrazkova-skola.cz/dve-slabiky> [cit. 2020-10-09]. 

69 A-Toys. Výukové kartičky - Skládačka slabiky (čtení s otevřenou slabikou) [online]. Dostupné na <https://a-toys.cz/vyukove-karticky-skladacka-slabiky-cteni-s-otevrenou-slabikou/> [cit. 2020-10-09]. 
70  LINC, V. Tabulky ke čtení[online]. Praha: Klett, 2011. ISBN: 978-80-86906-85-0. Dostupné na <https://www.booktook.cz/> [cit. 2020-10-09]. 
71 Blog edukacyjny dla dzieci [online]. Dostupné na <https://mala275.blogspot.com/search/label/Sylaby?m=1> [cit. 2020-10-09]. 
72 Sleviště. Alexander Slabiky v dominu [online]. Dostupné na <https://www.sleviste.cz/stolni-hry/alexander-slabiky-v-dominu/> [cit. 2020-10-09]. 

73 Natura Opava. Nácvik čtení [online]. Dostupné na <http://www.natura-opava.org/opavsko/marcela-detem/nacvik-cteni.html> [cit. 2020-10-09]. 
74 Sevt. Dyslektická šablona - čtecí okénko [online]. Dostupné na <https://www.sevt.cz/produkt/dyslekticka-sablona-cteci-okenko-k4607605/> [cit. 2020-10-09]. 
75 DYS-centrum. Štecí záložka s výřezem [online]. Dostupné na <https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/800-Cteci-zalozka-s-vyrezem> [cit. 2020-10-09]. 
76 Učíme se rádi. Čtecí okénko [online]. Dostupné na <https://www.ucimeseradi.cz/pismenka--abeceda--cteni-cj/cteci-okenko/> [cit. 2020-10-09]. 
77 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/844917580083253337/> [cit. 2020-10-09]. 
78 Edukacijos centras Saul
ėtekis [online]. Dostupné na <https://sauletekis24.wordpress.com/eiles-tvarka/> [cit. 2020-10-09]. Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 16.12 °C | Počasí zítra: 25.89 °C