dyslexie02

Projevy dyslexie

Po přečtení úvodního textu, který přibližuje vnímání textu dyslektiky, je zřejmé, proč je pro ně čtení obtížné a náročné. Vzhledem k vyšší námaze, kterou musí vynaložit na dekódování jednotlivých slov, jim čtení trvá obvykle déle než ostatním. Více času budou potřebovat i při samotném nácviku čtení, kde jim činí značné obtíže přechod od hláskování a slabikování ke čtení celých slov, ale ani po tomto přechodu nebude čtení zcela plynulé, obzvlášť u náročnějších slov obsahujících například hláskové shluky. Tempo čtení může být jak překotné s velkým množstvím chyb, tak velmi pomalé. Tato rychlost může kolísat podle délky textu. Dyslektici většinou nedodržují správnou intonaci, čtou monotónně. Na konci věty neklesají hlasem, díky čemuž nesprávně hospodaří s dechem. Mohou mít také neplynulé a chaotické pohyby očí, proto neudrží pozornost na jednom řádku či slovu, přeskakují v textu a obecně se v něm obtížněji orientují, což způsobuje, že některé pasáže čtou víckrát (slova, začátky vět atd.).  

dyslexie04  

Při čtení můžeme pozorovat specifickou chybovost. Jedná se především o statickou inverzi (záměny tvarově podobných písmen jako jsou b-d-p, a-o-e, m-n, l-k-h, M-W), kinetickou inverzi (přesmykování slabik), vynechávání diakritických znamének nebo jejich nesprávné umisťování, vynechávání písmen, slabik, slov a vět, domýšlení konců slov i celých slov.  Problematické může být také správné akustické vnímání hlásek (záměny párových souhlásek k-g, v-f atd.). Frekvence chyb se může měnit v závislosti na čase (na délce čtení), na stresu (např. pokud má dítě před sebou časově limitovaný úkol), na únavě atd.

Dyslektik vynakládá velké úsilí už jen na správné přečtení textu, což mu nedovoluje adekvátně se soustředit na jeho porozumění. Někteří dyslektici mají problém zapamatovat si, o čem četli, případně je jejich reprodukce textu útržková, chaotická či nesprávná. Mechanická paměť může být celkově oslabena (problém jim může činit zapamatování data, časového údaje, seznamu informací apod.).

Vzhledem k tomu, že si dyslektici dobře uvědomují, že při čtení nedosahují kvalit ostatních (selhávají přes veškeré úsilí, které čtení věnují), vnímají ho jako nepříjemnou činnost a snaží se mu vyhýbat. Při hlasitém čtení bývají nervózní a tuto nervozitu můžeme pozorovat většinou už před začátkem čtení.

Z obavy ze čtení s chybami se mohou uchýlit ke špatné technice čtení, např. k dvojímu čtení (nejprve si slovo přečtou potichu pro sebe, pak teprve nahlas).

Obtíže se ale mohou projevovat ve všech oblastech souvisejících s učením, neboť to se často opírá právě o čtení. Konkrétně se jedná o práci s předloženým textem i textem vlastnoručně napsaným. Problémem bude čtení, pochopení přečtených informací včetně zadání úloh, vyhledávání informací v textu, opis a přepis textu, diktáty a další pravopisná cvičení (dyslektici budou mít problém s jejich opravou vázanou na přečtení textu). Komplikovaná pro ně může být organizace práce i sama sebe, na což mohou potřebovat více času.

Příčiny dyslexie

Kromě poruch základních poznávacích funkcí, které bývají nejčastěji podmíněné dědičností, může být dyslexie způsobena změnami ve stavbě a funkci centrální nervové soustavy, k čemuž dochází obvykle v období těhotenství, nebo krátce po porodu, či nedostatečným rozvojem některých psychických funkcí.

V návaznosti na to nedochází k dostatečné souhře obou mozkových hemisfér, která je nutná k nácviku čtení (pravá hemisféra má za úkol rozlišovat jednotlivá písmena a zvuky, levá hemisféra je spojuje do větších celků a naplňuje je věcným významem.).

Diagnostika dyslexie

Ačkoli většinu specifických školských poruch dokážeme validně diagnostikovat až po nástupu povinné školní docházky, některé nápadnosti související s dyslexií můžeme pozorovat již dříve. Jde např. o nerovnoměrný vývoj, opožděný vývoj řeči, komunikační neobratnost (obtížně se vyjadřují, mohou mít také menší slovní zásobu), problémy při analýze a syntéze slov (rozklad slov na slabiky a hlásky a jejich spojování) atd. Tyto obtíže ale mohou být způsobeny i jinými problémy a mohou časem pominout, proto nemá smysl vyšetření uspěchat. Dyslexii můžeme diagnostikovat nejdříve v 1. ročníku základní školy, a to v souvislosti s problémy doprovázející nácvik čtení.

 1dyslexie03

Při vyšetření je nejprve třeba vyloučit jiné problémy, které mohou mít na čtenářský výcvik také vliv (ADD/ADHD, zkřížená lateralita, poruchy řeči, logopedické vady, fyziologické poruchy smyslových orgánů, zanedbání přípravy dítěte, nesprávné techniky čtení atd.).

dyslexie05  

Pokud je dyslexie diagnostikována, pak se dále zjišťuje její závažnost, tedy které funkce a které konkrétní schopnosti jsou narušeny a do jaké míry. Na základě toho se navrhují opatření, která se budou aplikovat při další práci.

Pro stanovení následné péče je kvalitní diagnostika klíčová, neboť tato péče bude efektivní jen v případě, že budou problémy dobře zmapovány a zvolená opatření budou zacílena právě na ně. Je třeba si uvědomit, že dyslexii může způsobit nesprávné fungování celé škály kognitivních, percepčních a motorických funkcí, ale narušené nejsou vždy všechny. Dva jedinci se stejnou diagnózou dyslexie proto mohou mít různé obtíže (vzhledem k tomu, že jsou u nich narušeny jiné funkce a jiné schopnosti). K nápravným a terapeutickým opatřením proto patří stanovení toho, které funkce a schopnosti je třeba rozvíjet. Nebudeme se ale snažit jen o rozvoj těchto schopností a funkcí, posilovat budeme také schopnosti a funkce, které jedinci pomáhají jeho handicap překonávat.

Pedagogicko-psychologická poradna na základě vyšetření sestaví návrh opatření pro rodinu i školu, která by měla dyslektického jedince podpořit při zvládání problémů s jeho diagnózou souvisejících. 

Do těchto opatření bývají zpravidla integrována také opatření, která byla již před vyšetřením s pozitivními výsledky využívána rodiči a učiteli.

 

Reedukace dyslexie

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 
Wikipedie. Dyslexie [online]. Dostupné na <https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyslexie> [cit. 2020-10-09].

Zdroje obrázků:
1 FineArtAmerice [online]. Dostupné na <https://fineartamerica.com/art/olfactory+lobes> [cit. 2020-10-08].Dnes je 07. 12. 2022 | Svátek má: Benjamín | Počasí v Olomouci: 1.93 °C | Počasí zítra: 2.84 °C