Rozlišování barev, velikosti a tvaru I Rozlišování figury a pozadí I Rozlišování podobných, otočených a stranově obrácených tvarů

Rozlišování barev, velikosti a tvaru

V duchu zásady názornosti opět nejprve pracujeme se skutečnými předměty, poté s modely a nakonec s obrázky. Při zapojení skutečných předmětů a jejich modelů zároveň pracujeme s hmatem, budeme tedy rozvíjet hrubou a jemnou motoriku a zapojením více smyslů podporujeme fixaci vjemů v paměti díky multisenzoriálnímu učení.

Obtížnost aktivit můžeme nastavit různým způsobem. Nejprve rozlišujeme 1 vlastnost, pak můžeme kombinovat více vlastností. Mezi vlastnostmi, kterých si všímáme, by měly být nejprve velké rozdíly (např. třídíme předměty se žlutou a modrou barvou), po zvládnutí předešlé úrovně rozdíly mezi vlastnostmi zmenšujeme (např. třídíme předměty s modrou a zelenou barvou).


ROZLIŠOVÁNÍ BAREV

Nejprve si všímáme základních barev, poté doplňkových barev a nakonec i jejich sytosti a jasu.

zrak76

Při prvotním nácviku rozlišování barev využíváme asociativní učení. Barvu spojujeme s konkrétním předmětem (např. žlutá jako sluníčko, zelená jako tráva, červená jako jablíčko, modrá jako obloha, hnědá jako hlína, bílá jako sníh, šedá jako myška, černá jako uhlí apod.). Přirovnání nejprve říká učitel (Najdi žlutou jako sluníčko.). Pokud dítě hledání barev podle tohoto zadání zvládá, učitel už říká jen barvy (Najdi žlutou.) a dítě doplňuje přirovnání (Žlutá jako sluníčko). Pokud si dítě barvy dobře uvědomuje a bez problémů je rozlišuje, od přirovnávání upustíme.

Tyto asociace můžeme dětem pomoci fixovat také pomocí jednoduchých básniček.

zrak77    

 

Barvy
Emilie Bakajsová
Žlutá to je sluníčko, zelená je tráva,
červená je jablíčko, už to umím sláva!
Modrá to je obloha, hnědá to je hlína,
když si ruce umažu tak je na nich špína,
když si ruce umyju, tak jsou zase čisté,
teď už všechny barvy znám, to je zcela jisté.

 

Červená je jablíčko,
žlutá citrón, sluníčko,
zelená je travička,
modrá chladná vodička,
černá bude pro kočku,
hnědá zbude na myšku,
utíkej pryč z pelíšku!

 

 

Pastelky
Mám pastelky mám,
jejich barvy znám.
Nejvíc se mi zalíbila
červená, a také bílá.
Zelená je barvou lesů,
fialová barvou vřesu.
Modrá barva je jak moře,
hnědá je zem, když se oře.
Šedá s černou nepostačí,
když chci kreslit pírka ptačí.
Žlutá se jak zlato třpytí,
oranžovou kreslím kvítí.
Mám pastelky mám,
jejich barvy znám.
Jen já dobře vím,
co si nakreslím.

Používáme dva základní postupy, děti buď BARVY POJMENOVÁVAJÍ, nebo je PODLE ZADÁNÍ VYHLEDÁVAJÍ. Existuje celá škála pomůcek a námětů, jak tyto dva postupy trénovat. Můžeme používat např. barevnou kostku, kterou bude dítě házet a pojmenovávat, jaká barva mu padla, obdobnou variantou je točení barevným kolotočem. Můžeme si zahrát BAREVNÉ BINGO atd. Prostorovou orientaci zároveň rozvíjíme při hře 

ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU, JAKOU MĚLA BARVIČKU? (Učitel nebo některé z dětí, řeknou barvu a ostatní pak mají za úkol co nejrychleji ve třídě/venku najít nějaký předmět dané barvy a chytit se ho. Učitel/dítě pak hledá ty, které barvu nenašly a chytá je. Kdo se nechá chytit jako první, bude chytačem pro další kolo.).

zrak48
2
     zrak68
3
     zrak49
4
     zrak59
5

Velmi různorodé aktivity nabízí BAREVNÉ TŘÍDĚNÍ, jehož podstatou je přiřazování stejných barev k sobě. Kromě rozlišování barev tak tyto činnosti využíváme k rozvoji jemné motoriky (děti manipulují např. s lékařskými špachtlemi, s kolíčky, s bambulkami, párátky, korálky, knoflíky, lentilkami, lego kostkami, proužky papíru, vršky od pet lahví atd.).

zrak46
6

     zrak47
7
     zrak52
8

zrak57
9

     zrak55
10
     zrak56
11
     zrak58
12
zrak53
13

     zrak67
14
     zrak50
15
     zrak51
16

Přikládáním podle vzoru můžeme vytvářet různá barevná schémata. Při těchto činnostech se uplatňuje také schopnost zrakové paměti.

zrak70
17

     zrak61
18
     zrak62
19
     zrak66
20
zrak63
21

     zrak54
22
     zrak64
23
     zrak69
24
zrak60
25

     zrak65
26
zrak74
27

     zrak73
28
     zrak75
29 

Správné vnímání a zapamatování barev se procvičuje také při VYBARVOVÁNÍ OMALOVÁNEK

zrak81
30

        zrak80
31
        zrak82
32
        zrak83
33

Při činnostech, při nichž má dítě za úkol DUPLIKOVAT DANÉ BAREVNÉ SCHÉMA, rozvíjíme také logické myšlení.


zrak72
34

       
zrak84
35
       
 zrak71
36

S barvami si můžeme hrát i v rámci různých SPOLEČENSKÝCH HER (např. BARVY 3DRYCHLÉ KELÍMKY atd.).

zrak212
37
              zrak223
38

 

ROZLIŠOVÁNÍ VELIKOSTI 

zrak8739  

Také při rozlišování velikosti si nejprve všímáme markantních rozdílů mezi porovnávanými objekty, ale tyto rozdíly postupně zmenšujeme. Nejprve pracujeme s pojmy malý/velkýkrátký/dlouhý, potom přidáváme menší/většíkratší/delší a nakonec nejmenší/největší nejkratší/nejdelší

Nejprve srovnáváme skutečné předměty (např. kostky, hračky, vlastní části těla, jablka apod.), pak modely skutečných věcí a nakonec obrázky. Rozstříhané a promíchané obrázky děti SEŘADÍ PODLE VELIKOSTI a POPÍŠOU, který je největší/nejmenší apod. 

Obrázky v řadě také mohou ukazovat podle pokynů učitele (Najdi nejmenší želvu).

Oblíbeným námětem pro řazení podle velikosti je např. Pohádka o třech medvědech, v níž se setkáváme s různě velikými medvědy, postelemi, stoly, židlemi, miskami, lžičkami, sklenicemi atd. Poskytuje nám tedy množství příležitostí k vytváření řad podle velikosti.

zrak85
40
     zrak86
41
     zrak114
42
     zrak115
43

 

ROZLIŠOVÁNÍ TVARU

Nejprve začínáme jednoduchými tvary v podobě základních geometrických útvarů a dalších jednoduchých piktogramů. Postupně přidáváme složitější strukturovanější objekty s více detaily

Aktivity jsou obdobné jako v případě rozlišování barev. Děti TŘÍDÍ objekty podle tvaru do skupin, POJMENOVÁVAJÍ je, PŘIKLÁDAJÍ je nebo VKLÁDAJÍ NA URČENÉ MÍSTO, VYHLEDÁVAJÍ JE V PROSTORU atd.

zrak99
44
     zrak100
45
     zrak97
46
     zrak145
47

zrak112

48

     zrak109
49

     zrak113
50
     zrak95
51
     zrak119
52

Různé tvary mohou být klíčem k VYBARVOVÁNÍ OMALOVÁNEK

zrak106
53

     zrak94
54

K složitějším aktivitám patří TVOŘENÍ DVOJIC, které nejsou zcela totožné, jsou např. stranově obrácené, zvětšené/zmenšené, stínové atd. Děti mohou např. hrát STÍNOVÉ PEXESOSTÍNOVÉ DOMINO atd.

zrak90
55
     zrak92
56
     zrak93
57
     zrak150
58 

K náročnějším patří také úkoly hledání složitějších obrazců v souborech podobných obrazců. Faktorem, který činí úkol obtížnějším, je také počet prvků na obrázku (jak je vidět v hvězdičkovém bludišti níže).

zrak120
59

        zrak89
60
        zrak147
61

 

Po nacvičení jednotlivých dílčích dovedností zrakové diferenciace je můžeme vzájemně kombinovat (spojíme např. barvu a tvar). 

zrak116
62
     zrak117
63
     zrak118
64

Různé dovednosti zrakové diferenciace kombinují např. některé SPOLEČENSKÉ HRY (např. TANTRIXQWIRKLE, TVARY, BARVY, PAMĚŤ, KOUZELNÝ KLOBOUKGRABOLO 3D atd.).

zrak207
65
             zrak206
66
            zrak213
67

zrak209
68

                

zrak211
69

zrak230
70 

 

Rozlišování figury a pozadí  sipka nahoru

Rozlišování figury a pozadí je příkladem organizace vjemového pole, konkrétně fenoménu centrace. Ta spočívá v rozlišení objektů dle jejich podstatnosti, tedy podle toho, jak dokáží vázat naši pozornost. Podstatné prvky poutající naši pozornost (označujeme je termínem figury) jsou odlišovány od nepodstatných prvků (pozadí), které vnímáme méně zřetelně, spíše celkově. Schopnost zrakové diferenciace figury a pozadí je pro čtenářský výkon důležitá především při vydělování konkrétních textových pasáží ze souvislého textu, tedy k tomu, abychom byli schopní vnímat ostřeji čtené písmeno, slabiku či konkrétní slovo a zároveň nebyli rozptylováni ostatním textem.

Úkoly, na nichž trénujeme vnímání figury a pozadí, mají obvykle podobu PŘEKRÝVAJÍCÍCH SE OBRÁZKŮ, obrázků NA RŮZNĚ STRUKTUROVANÉM POZADÍ (obrázek nakreslený přes tiskacím písmem popsanou stránku, přes čtvercovou nebo bodovou síť, přes čmáranice atd.). Děti mají za úkol identifikovat všechny skryté objekty (mohou je také obtáhnout či vybarvit).

zrak121
71

        zrak122
72
        zrak123
73
        zrak124
74

zrak125
75

           
zrak138
76
 

Obrázky mohou vytvářet také samy děti technikou PŘEKRESLOVÁNÍ RELIÉFŮ. Pod měkký papír jim předem vložíme nějaký plastický motiv. Přejížděním tužkou nebo voskovkou po papíře se bude motiv objevovat. Děti pak mohou hádat, co mají pod papírem schované.

      
zrak133
77

Kromě hledání skrytých objektů mohou děti obrázky na pozadí s nějakou strukturou samy kreslit (např. do čtvercové nebo bodové sítě). Kreslit mohou podle vzoru i podle vlastní fantazie. Inspirací jim mohou být např. motivy z počítačové hry Minecraft.

 
zrak129
78
zrak126
79

        zrak128
80
        zrak127
81
        zrak137
82

Velmi podobným způsobem můžeme využít také stavebnici GEOMAG, což je vlastně plastická bodová síť. Děti v ní vyznačují obrazce pomocí gumiček, které napínají mezi kolíčky v síti. Kromě zrakové diferenciace, prostorové orientace a zrakové paměti aktivita rozvíjí také jemnou motoriku.

83  zrak144  

S figurou a pozadím se setkáváme také u obrázků, kde mají děti za úkol HLEDAT NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ OBJEKT, nebo NESROVNALOST.

       Najdi velrybu 
zrak130

84
           Najdi rozdíly
zrak131

85
            Který medvěd je jiný?
zrak132

86

Zajímavým úkolem je POZOROVÁNÍ DETAILŮ různých objektů. Děti si mohou zahrát PEXESO, při němž budou hledat dvojice obrázků představujících celý objekt a detail některé jeho části.

zrak149
87
     zrak152
88Rozlišování podobných, otočených a stranově obrácených tvarů  sipka nahoru

Schopnost detailnějšího rozlišování tvarů a jejich vzájemných poloh je nezbytným předpokladem pro diferenciaci písmen. Děti, které nemají tuto schopnost dostatečně vybudovánu, mívají při čtení problémy u rozlišování písmen a číslic, které si jsou velmi podobné (a-e-o, m-n, l-k-h, 3-8, m-n, h-n, r-n, 3-E), nebo které vznikly otáčením či překlápěním (b-d-p-q, n-u, M-W, 6-9). Během psaní tiskacím písmem mohou tyto děti některá písmena a další znaky stranově otáčet (např. C, L, J, s, S, ?, D, B, d, b, p, q, a, e). Kromě uvedených statických inverzí se dopouštějí také inverzí dynamických (přesmyčky písmen ve slabikách např. sok-kos).

Při nácviku pracujeme nejprve s konkrétními předměty, pak s jejich obrázky, dále s geometrickými a dalšími jednoduchými tvary, potom s abstraktními obrazy, a nakonec s písmeny, čísly a dalšími symboly. 

ROZLIŠOVÁNÍ PODOBNÝCH TVARŮ

Nejprve tvoříme skupiny stejných prvků (obrázků, tvarů, obrazců, symbolů), pak vyhledáváme prvky se společným znakem (budeme hledat např. všechny červené obrázky, všechny pruhované věci). Společné znaky obrázků budou postupně méně a méně výrazné, respektive rozdíly mezi prvky, které budeme vybírat, a ostatními prvky se budou zmenšovat. 

Podstatou nácviku je TVOŘENÍ DVOJIC, HLEDÁNÍ OBJEKTŮ ZADANÝCH OBJEKTŮ nebo OBJEKTŮ, KTERÉ SE OD OSTATNÍCH LIŠÍ (případně, které NEPATŘÍ DO ŘADY).

zrak105
89
          zrak136
90
          zrak135
91

zrak146
92
          zrak151
93

zrak140
94
          zrak139
95
          zrak142
96
          zrak143
97

zrak134
98
          zrak141
99 

 

ROZLIŠOVÁNÍ TVARŮ OTOČENÝCH A STRANOVĚ OBRÁCENÝCH              

Pracujeme s obrázky otočenými podle vertikální i horizontální osy, případně s obrázky, které jsou otočeny jiným způsobem.

Opět začínáme s dvojicemi jednoduchých obrázků, které se liší ve výrazném detailu. Postup času budeme rozdíly mezi obrázky zmenšovat. Zpočátku je lepší, když má dítě před sebou obrázky uspořádané do nějakého přehledného systému (do řádků/sloupců), později obrázky umisťujeme i chaoticky. Náročnost úkolu můžeme zvýšit také oddálením obrázků od sebe.

Opět můžeme používat stejné aktivity jako u hledání podobných obrázků, tedy VYTVÁŘET DVOJICE/TROJICE, HLEDAT ZADANÉ OBJEKTY nebo OBJEKTY, KTERÉ SE OD OSTATNÍCH LIŠÍ (případně KTERÉ NEPATŘÍ DO ŘADY).

zrak154
100

     zrak153
101
     zrak88
102
     zrak91
103
zrak179
104

zrak172
105

     zrak173
106
     zrak148
107

Další skupina aktivit se týká objektů rozdělených podle osy souměrnosti. Chybějící část obrázku můžeme HLEDAT A PŘIKLÁDAT, nebo jen OZNAČOVAT, DOSKLÁDÁVAT POMOCÍ DÍLKŮ STAVEBNIC (např. Lega, mozaik či skutečných předmětů) nebo DOKRESLOVAT do čtvercové nebo bodové sítě i na volný list papíru. Různé druhy sítí pomáhají dětem zachovat poměry obrázku. Děti mohou dokreslovat celou půlku obrázku, nebo jen chybějící detaily.

zrak168
108

     zrak165
109
     zrak167
110
     zrak160
111
zrak164
112

     zrak158
113
     zrak166
114
     zrak159
115
zrak163
116

     zrak155
117
     zrak171
118
     zrak157
119
zrak156
120

     zrak169
121
     zrak161
122
     zrak162
123
zrak170
124
    

Osu souměrnosti mohou děti samy hledat, případně posuzovat, zda by po rozstřižení obrázku podle naznačené osy byly obě části souměrné. 

 

Zpět na Zrakové vnímání

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 

Zdroje obrázků:
1 Mazurová, P. Barvy[online]. Dostupné na <https://eschovka.cz/product/?pid=427> [cit. 2020-10-06]. 
2 JufSanneLente spellen[online]. Dostupné na <https://www.jufsanne.com/> [cit. 2020-10-06]. 
3 CraftulateColour Hunt Spinner[online]. Dostupné na <https://craftulate.com/colour-hunt-spinner#_a5y_p=2347641> [cit. 2020-10-06]. 
4 Teachers Pay TeachersFree Color Bingo [online]. Dostupné na <https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Color-Bingo-859927> [cit. 2020-10-06]. 
5 Etsy [online]Dostupné na <https://www.etsy.com/jp/listing/664032250/felt-game-pdf-pattern-clothespin-game> [cit. 2020-10-06]. 
6 Samira 55 [online]. Dostupné na <https://samira55.wordpress.com/> [cit. 2020-10-06]. 
7 Samira 55 [online]. Dostupné na <https://samira55.wordpress.com/> [cit. 2020-10-06]. 
8 Arte com Quiane [online]. Dostupné na <http://www.artecomquiane.com/?m=1> [cit. 2020-10-06]. 
9 Meu Menino Minha Vida [online]. Dostupné na <https://www.meumeninominhavida.com.br/2019/07/coordenacao-motora.html> [cit. 2020-10-06]. 
10 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/736x/4a/58/02/4a5802fc33020c2c804b3477b15eb435.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
11 Baby4Needs [online]. Dostupné na <https://baby4needs.tumblr.com/?p=613650398510746> [cit. 2020-10-06]. 
12 Evimin Altintopu [online]. Dostupné na <https://www.eviminaltintopu.com/kirpilerle-renk-etkinligi/#respond> [cit. 2020-10-06]. 
13 NyusziTevékenység ajánló[online]. Dostupné na <http://kispatakovoda.hu/> [cit. 2020-10-06]. 
14 Schools [online]. Dostupné na <https://sad3okt.schools.by/pages/dlja-samyh-malenkih> [cit. 2020-10-06]. 
15 Center BlogPot en couleur!!![online]. Dostupné na <http://cheznounoucricri.centerblog.net/2600-pot-en-couleur> [cit. 2020-10-06]. 
16 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/751538256554110681/> [cit. 2020-10-06]. 
17 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/672654894326817549/> [cit. 2020-10-06]. 
18 Imágenes EducativasJuegos matemáticos (21)[online]. Dostupné na <https://www.imageneseducativas.com/mas-50-juegos-matematicos-trabajar-los-numeros-otros-conceptos-logico-matematicos/juegos-matematicos-21-2/> [cit. 2020-10-06]. 
19 Enfant bobé loisir [online]. Dostupné na <http://enfantbebeloisir.over-blog.com/2016/07/apprendre-les-couleurs-avec-boite-a-oeuf.html> [cit. 2020-10-06]. 
20 Instagram [online]. Dostupné na <https://www.instagram.com/p/BIO_7ZCjDpO/> [cit. 2020-10-06]. 
21 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/6c/79/2c/6c792c1ac72983bb2533dd0ba88c7644.jpg> [cit. 2020-10-06]. 

22 Instagram [online]. Dostupné na <https://www.instagram.com/p/BwnaN5eBcOg/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1lpe5batkxaaa> [cit. 2020-10-06]. 
23 Anne Kaz [online]. Dostupné na <http://www.annekaz.com/evde-yapilabilecek-20-okul-oncesi-aktivite.html> [cit. 2020-10-06]. 
24 Eu Amo Artesanato [online]. Dostupné na <https://euamoartesanar.blogspot.com/2018/10/sorvete-de-massa-em-feltro-passo-passo.html> [cit. 2020-10-06]. 
25 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/f1/68/27/f1682785a3f025cfc74013cba1c3c35a.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
26 ActiviTea [online]. Dostupné na <https://activitea.es/> [cit. 2020-10-06]. 
27 Instagram [online]. Dostupné na <https://www.instagram.com/p/BiwPraMnOx1/?igshid=ebfr34l3iof9> [cit. 2020-10-06]. 
28 Instagram [online]. Dostupné na <https://www.instagram.com/p/B0A5Hidlo_J/> [cit. 2020-10-06]. 
29 Instagram. Dostupné na <https://m.ok.ru/group/56898903474220/album/56909490225196/882706360108> [cit. 2020-10-06]. 

30 KONČEKOVÁ, ĽModrá, červená, zelená. Bratislava: Litera Plus.
31 Vývoj dítěte [online]. Dostupné na <https://steshka.ru/mandaly-kartinki> [cit. 2020-10-06]. 
32 Školka Kladno Dubí [online]. Dostupné na <https://www.msvrapicka.cz/gl--41252> [cit. 2020-10-06].
33 Tyršova základní škola a mateřská školaMŠ - Barevný týden, barevná třída[online]. Dostupné na <https://www.tyrsova.cz/ms-barevny-tyden-barevna-trida-31-10-4-11-2016?sibling_page=1> [cit. 2020-10-06]. 
34 Juf Milou [online]. Dostupné na <https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep+1%2F2&m=Ruimtelijke+orientatie&op=Nakleuren> [cit. 2020-10-06]. 
35 Pro Šíšu. Tvary[online]. Dostupné na <https://prosisu.blogspot.com/2014/10/pocitame-strasidla.html?m=1> [cit. 2020-10-06]. 
36 OxymaxLogical Sequences for Children to Improve Logical Thinking and Attention[online]. Dostupné na <https://oxymaxplayroom.com/logical-chains-for-children-the-development-of-logical-thinking-and-attention-tr/> [cit. 2020-10-06]. 
37 Hračkárna. Paměť 3D [online]. Dostupné na <https://www.hrackarna.cz/pexi-pamet-3d-spolecenska-hra-UN21085.html> [cit. 2020-10-06].
38 Hras. Sloní paměť  - Piatnik [online]. Dostupné na <https://www.hras.cz/spolecenske-hry/detske-hry/sloni-pamet-piatnik> [cit. 2020-10-06].
39 VectorStock [online]. Dostupné na <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/
> [cit. 2020-10-06]. 
40 Pinterest [online]. Dostupné na <https://lh6.googleusercontent.com/-ZlNeDPSTuR8/TEeIXXGyLrI/AAAAAAAAKn0/GqNlbQ1TMgs/w958-h682-no/75.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
41 Etsy [online]. Dostupné na <https://www.etsy.com/> [cit. 2020-10-06]. 
42 HolzautoKreise - Grö
ßen [online]. Dostupné na <http://www.holzauto.at/kreise-groessen-p-96.html> [cit. 2020-10-06]. 
43 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/9b/51/cf/9b51cf59d86a2344a8a2ca0e771fff7b.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
44 Preschool-Kindergarten [online]. Dostupné na <https://preschool.dizitvozeti.com/shape-finders-shape-detective-activity/> [cit. 2020-10-06]. 
45 Zavodkocoracin. ВИЗУЕЛНА ДИСКРИМИНАЦИЈА[online]. Dostupné na <http://www.zavodkocoracin.com.mk/> [cit. 2020-10-06]. 
46 Etsy [online]. Dostupné na <https://www.etsy.com/> [cit. 2020-10-06]. 

47 Ronyes Tech [online]. Dostupné na <https://www.ronyestech.com/> [cit. 2020-10-06]. 
48 Nefere. Sorter z klockami drewnianymi[online]. Dostupné na <https://www.nefere.pl/> [cit. 2020-10-06]. 
49 Easy Peasy and FunPrintable Fall Quiet Book [online]. Dostupné na <https://www.easypeasyandfun.com/printable-fall-quiet-book/> [cit. 2020-10-06]. 
50 AleShopPuzzle de de meter, Formas[online]. Dostupné na <https://www.aleshop.es/juguetes/puzzle-de-de-meter-formas> [cit. 2020-10-06]. 
51 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/97/30/99/9730994053b9a7b05e14547cca96825d.jpg> [cit. 2020-10-06]. 

52 Education. Matching Socks Game [online]. Dostupné na <https://www.education.com/worksheet/article/matching-socks/> [cit. 2020-10-06]. 
53 SupplyMePrintable Butterfly Shapes Coloring Pages! [online]. Dostupné na <https://www.supplyme.com/products/free-printable-butterfly-shapes-coloring-pages-a7944?utm_source=pinterest&utm_medium=social> [cit. 2020-10-06]. 
54 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/6a/36/5b/6a365b3411d51d9ecd784d3f215b26b8.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
55 Teachers Pay Teachers [online]. Dostupné na <http://www.teacherspayteachers.com/Product/Pets-Preschool-Centers-3119178> [cit. 2020-10-06]. 
56 Frogs and Fairies. Fruit & Vegetable Shadow Match Puzzle and Clip Card Pack[online]. Dostupné na <https://frogs-and-fairies.com/product/fruit-vegetable-shadow-match-puzzle-and-clip-card-pack/> [cit. 2020-10-06]. 
57 Criando con apegoSombras de animais da granja para crian
ças[online]. Dostupné na <https://www.criandocomapego.com/sombras-de-animais-da-granja-para-criancas/> [cit. 2020-10-06]. 
58 Super Teacher WorksheetsA Brain Teaser[online]. Dostupné na <https://www.superteacherworksheets.com/featured-items/pz-jigsaw-pieces.html> [cit. 2020-10-06]. 
59 Haju RajčeShody a rozdíly - pracovní listy pro rozvoj zrakového vnímání[online]. Dostupné na <https://haju.rajce.idnes.cz/Shody_a_rozdily_-_pracovni_listy_pro_rozvoj_zrakoveho_vnimani/222922379> [cit. 2020-10-06]. 

60 LessonSense. Winter worksheets and downloads[online]. Dostupné na <https://www.lessonsense.com/themes/winter/winter-worksheets-and-downloads/> [cit. 2020-10-06]. 
61 Pinterest [online]Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/0f/e5/9d/0fe59df0154e680337fd2d6d60af1716.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
62 ActiviTeaDoble entrada[online]. Dostupné na <https://activitea.es/actividades-imprimibles/doble-entrada/> [cit. 2020-10-06]. 

63 Blog Educação e Transformação [online]. Dostupné na <https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/02/sequencia-logica.html> [cit. 2020-10-06]. 
64 Blog Educação e Transformação [online]. Dostupné na <https://educacaoetransformacaooficial.blogspot.com/2019/02/sequencia-logica.html> [cit. 2020-10-06]. 
65 Svět herTantrix game pack [online]. Dostupné na <https://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/tantrix-game-pack> [cit. 2020-10-06]. 
66 Veselý drak. Desková hra Qwirkle [online]. Dostupné na <https://www.vesely-drak.cz/produkty/rodinne/2413-deskova-hra-qwirkle/> [cit. 2020-10-06]. 
67 HračkárnaTvary, barvy, paměť[online]. Dostupné na <https://www.hrackarna.cz/tvary-barvy-pamet-H013428.html> [cit. 2020-10-06]. 
68 Dráček. Blue orange, Kouzelný klobouk[online]. Dostupné na <https://www.dracek.cz/blue-orange-kouzelny-klobouk> [cit. 2020-10-06]. 
69 GraboloGrabolo 3D [online]. Dostupné na <https://www.grabolo.cz/grabolo_3D.html> [cit. 2020-10-06]. 
70 DZM UničovNavlékání tvary 60 ks [online]. Dostupné na <http://hrackysternberk.cz/cz-detail-1131018-navlekani-tvary-60-ks.html> [cit. 2020-10-06]. 
71 Mirame y aprenderásObjetos escondidos[online]. Dostupné na <https://mirameyaprenderas.wordpress.com/juegos-de-atencion/objetos-escondidos/> [cit. 2020-10-06]. 
72 Mirame y aprenderásObjetos escondidos [online]. Dostupné na <https://mirameyaprenderas.wordpress.com/juegos-de-atencion/localiza-percepcion-visual/#jp-carousel-6585> [cit. 2020-10-06]. 
73 GOŠOVÁ, VKuliFerdo. Zrakové vnímanie I. Pracovní sešit 1. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-8140-111-4. 
74 Haju Rajče [online]. Dostupné na <https://haju.rajce.idnes.cz/Shody_a_rozdily_-_pracovni_listy_pro_rozvoj_zrakoveho_vnimani/#Shody_a_rozdily_035.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
75 Haju Rajče [online]. Dostupné na <https://haju.rajce.idnes.cz/Shody_a_rozdily_-_pracovni_listy_pro_rozvoj_zrakoveho_vnimani/222922400> [cit. 2020-10-06]. 
76 Pinterest. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/377669118752311392/> [cit. 2020-10-06]. 
77 100 Directions. How to Make Leaf Rubbing Art and Leaf Art Printable [online]. Dostupné na <https://www.100directions.com/make-leaf-rubbing-art-leaf-art-printable/> [cit. 2020-10-06]. 
78 PNG ItemMinecraft Simple Steve Skin[online]. Dostupné na <https://www.pngitem.com/middle/iJmihii_minecraft-simple-steve-skin-hd-png-download/> [cit. 2020-10-06]. 
79 TesReflection of Shapes [online]. Dostupné na <https://www.tes.com/teaching-resource/reflection-of-shapes-6011397> [cit. 2020-10-06]. 
80 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/706572629023040521/> [cit. 2020-10-06]. 
81 Fun Mom [online]. Dostupné na <https://funmom.tistory.com/402> [cit. 2020-10-06]. 

82 Okul Öncesi Herşey [online]. Dostupné na <http://www.okuloncesihersey.net/> [cit. 2020-10-06]. 
83 Kindergarten Activities [online]. Dostupné na <http://kindergartenallactivities.blogspot.com/2018/01/teaching-shapes-through-various-free.html?spref=pi> [cit. 2020-10-06]. 
84 Dover [online]. Dostupné na <https://www.doverpublications.com/zb/samples/81095x/sample7f.html> [cit. 2020-10-06]. 
85 Free Printable Coloring Pages. FTD Kids Playground Coloring Page[online]. Dostupné na <https://www.freeprintablecoloringpages.net/showcover/Find_The_Differences/FTD_Kids_Playground> [cit. 2020-10-06]. 
86 CDN Playbuzz [online]. Dostupné na <http://cdn.playbuzz.com/cdn/3349591f-b977-44be-95cf-156381adb0d5/719dadb9-99fd-4fe7-87fd-6032c588e85c.jpg
> [cit. 2020-10-06]. 
87 Patouille et Traficote [online]. Dostupné na <https://patouilleettraficote.wordpress.com/2016/05/26/anniversaire-animaux-le-deroulement-de-la-journee/amp/> [cit. 2020-10-06]. 
88 Dessine-moi une histoire [online]. Dostupné na <https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/07/Jeu-memory-fruits-details-plantation.pdf> [cit. 2020-10-06]. 
89 TeachersMagPenguin Shape Matching [online]. Dostupné na <http://teachersmag.com/posts/penguin> [cit. 2020-10-06]. 

90 Okul Öncesi Herşey [online]. Dostupné na <http://www.okuloncesihersey.net/okul-oncesi-etkinlik-dikkat-gelistirme-calismalari-4-7.html> [cit. 2020-10-06]. 
91 Okul Öncesi Herşey [online]. Dostupné na <http://www.okuloncesihersey.net/okul-oncesi-etkinlik-dikkat-gelistirme-calismalari-7-16.html> [cit. 2020-10-06]. 
92 Mirame y aprenderásBusca la misma textura[online]. Dostupné na <https://mirameyaprenderas.wordpress.com/juegos-de-atencion/busca-la-misma-textura/> [cit. 2020-10-06]. 

93 Promany [online]. Dostupné na <https://promany.ru/igry-dlya-rebenka/podberi-zaplatku> [cit. 2020-10-06]. 
94 Okul Öncesi Herşey [online].Dostupné na <http://www.okuloncesihersey.net/okul-oncesi-etkinlik-dikkat-gelistirme-calismalari-7-14.html> [cit. 2020-10-06]. 
95 Okul Öncesi Herşey [online]. Dostupné na <http://www.okuloncesihersey.net/okul-oncesi-etkinlik-dikkat-gelistirme-calismalari-3-3.html> [cit. 2020-10-06]. 
96 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/e0/3f/47/e03f4702542b394e8bcbe98a02f8ec19.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
97 Lernstübchen [online]. Dostupné na <https://lernstuebchen-grundschule.blogspot.com/2014/07/visuelle-wahrnehmung.html?spref=pi> [cit. 2020-10-06]. 
98 GenialAcertijos que probarán tus habilidades de atención[online]. Dostupné na <https://genial.guru/admiracion-curiosidades/acertijos-que-probaran-tus-habilidades-de-atencion-735410/amp/> [cit. 2020-10-06]. 
99 BRENNAN, S. You found the panda, now spot the DOG: Lego´s version of the viral puzzle hides a canine among a group of bears - but is it the easiest so for? [online]. Dostupné na <https://www.dailymail.co.uk/> [cit. 2020-10-06]. 
100 EdufichasLateralidad para ni
ños[online]. Dostupné na <https://www.edufichas.com/lateralidad/> [cit. 2020-10-06]. 
101 ChytrolínZrakové vnímání [online]. Dostupné na <https://casopischytrolin.webnode.cz/zrakove-vnimani/> [cit. 2020-10-06]. 
102 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/2f/76/ec/2f76ece0906f1e2938f662c1e8c14701.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
103 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/06/e9/68/06e9689c781298dd1f06b64069ea6cf0.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
104 Cantinho das Sugest
õ
esPlano de aula para o terceiro dia do projecto circo [online]. Dostupné na <https://cantinhodassugestoes.blogspot.com/2009/03/plano-de-aula-para-o-terceiro-dia-do.html> [cit. 2020-10-06]. 
105 EdufichasHalloween[online]. Dostupné na <https://www.edufichas.com/halloween/> [cit. 2020-10-06]. 
106 EdufichasFichas de Navidad[online]. Dostupné na <https://www.edufichas.com/navidad/> [cit. 2020-10-06]. 
107 L´école de p´tit loup... le blogDiscrimination visuelle p q d b[online]. Dostupné na <http://p-titlou.eklablog.com/discrimination-visuelle-p-q-d-b-a118376506> [cit. 2020-10-06]. 
108 SparklesSymmetry [online]. Dostupné na <https://sparklesclass.blogspot.com/2019/> [cit. 2020-10-06]. 
109 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/31/bc/db/31bcdb97862d3ac19426b82045614d51.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
110 Education. Symmetry Quiz[online]. Dostupné na <https://www.education.com/worksheet/article/symmetry-quiz/> [cit. 2020-10-06]. 
111 Imágenes EducativasJuegos Matemáticos [online]. Dostupné na <https://www.imageneseducativas.com/100-nuevos-juegos-matematicos-trabajar-los-numeros-otros-conceptos-logico-matematicos/juegos-matematicos-9-3/> [cit. 2020-10-06]. 

112 Mom BricksActividades educativas con lego para niños de preescolar [online]. Dostupné na <https://www.mombricks.com/2019/03/actividades-educativas-con-LEGO-para-ninos-de-preescolar.html?m=1> [cit. 2020-10-06]. 
113 Happy Tot SelfFun way to learn symmetry with Duplo [online]. Dostupné na <https://happytotshelf.com/fun-way-to-learn-symmetry-with-duplo/> [cit. 2020-10-06]. 
114 Béré. Découvrir la symétrie [online]. Dostupné na <http://www.bere.fr/index.php/77-blog/270-decouvrir-la-symetrie> [cit. 2020-10-06]. 
115 SuperPT [online]. Dostupné na <http://www.superpt.es/simetrias-con-bloques-logicos/> [cit. 2020-10-06]. 
116 Lulu la taupe [online]Reproduire des dessins par symétrie axiale. Dostupné na <https://lululataupe.com/imprimerie/ludo-educatif/enfants-de-7-ans-et-plus/423-reproduire-par-symetrie-sur-quadrillage> [cit. 2020-10-06]. 
117 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/37/cf/c8/37cfc86166980dba2cce5ea49ca87392.jpg> [cit. 2020-10-06]. 
118 Leah Newton Art [online]. Dostupné na <https://leahnewtonart.com/2018/07/25/i-am-collage-art-lesson-project-for-kids/> [cit. 2020-10-06]. 
119 Teachers Pay Teachers. Sea Creatures Symmetry Activity Coloring Pagers [online]. Dostupné na <https://www.teacherspayteachers.com/Product/Sea-Creatures-Symmetry-Activity-Coloring-Pages-1206813> [cit. 2020-10-06]. 

120 QueensButterfly Drawing For Kids[online]. Dostupné na <http://queensquietskies.org/butterfly-drawing-for-kids/> [cit. 2020-10-06]. 
121 Teacher Pay TeachersSymmetry Worksheet Pack[online]. Dostupné na <https://www.teacherspayteachers.com/Product/Symmetry-Worksheet-Pack-2955310> [cit. 2020-10-06]. 
122 Housing A ForestMirror Symetry Drawing[online]. Dostupné na <http://www.housingaforest.com/mirror-symmetry-drawing/> [cit. 2020-10-06]. 

123 Hannah´s Art ClubHalf Self Portraits [online]. Dostupné na <https://hannahsartclub.wordpress.com/2012/08/17/half-self-portraits-february-2011/> [cit. 2020-10-06]. 
124 Teachers Pay TeachersShading Equal Parts[online]. Dostupné na <https://www.teacherspayteachers.com/Product/Shading-Equal-Parts-640970> [cit. 2020-10-06]. Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 16.89 °C | Počasí zítra: 25.97 °C