Komplexní podpoře dítěte se specifickou poruchou učení jsme se podrobněji věnovali v úvodním článku o specifických poruchách učení. V samostatných kapitolách jsou rozebrány také obecné náměty na rozvoj potřebných motorických funkcí. Reedukace dysgrafie spočítá především v uvolňování ruky, rozvoji jemné motoriky a grafomotoriky a upevňování rozlišování písmen. Zde se budeme věnovat detailněji pouze reedukaci konkrétních dysgrafických obtíží a kompenzačním mechanismům.

Přes veškeré snahy vyvíjené v rámci reedukace dysgrafie nelze obvykle dosánout stoprocentní úspěšnosti (dysgrafik zřejmě nedosáhne na standardní úroveň písemného projevu). Naším cílem je, aby bylo dítě schopné napsat text (opisem, přepisem, podle diktátu) v potřebném tempou (aby sithlo napsat vše, co je potřeba) a především v potřebné kvalitě (aby si vlastní poznámky po sobě dokázalo přečíst a využít je k učení, ale aby byl text dostatečně čitelný také pro ostatní).

Kromě zkvalitňování písemného projevu se zaměřujeme také na to, abychom dítě povzbudili, neboť si samo uvědomuje své nedostatky, což je často zdrojem nechuti psát a také odporu ke všem činnostem, které s psaním souvisí. Grafomotorické obtíže budou dysgrafika doprovázet celý život a je třeba, aby se se situací dokázal vyrovnat. S tím souvisí také stanovení si reálných cílů, tedy toho, čeho lze dosáhnout. K dosažení těchto cílů dítě povzbuzuje a oceňujeme jejich naplňování. Požadavky na písemný projev je také třeba sjednotit mezi rodinou a školou - ujasnit si např. rozsah prací a požadovanou úroveň, kompenzační mechanismy (např. používání nevázaného psacího písma, psaní na počítači, využívání ručních skenerů apod.).

1. Osvojování písmen I 2. Psaní písmen, slov a textů I 3. Oprava napsaného textu


1. Osvojování písmen

Fixace tvaru písmen

U dysgrafiků se někdy setkáváme s nedostatečně narušenou schopností zrakové analýzy a syntézy, proto jim činí potíže rozlišování některých písmen. Kromě potřebného rozvoje zrakového vnímání můžeme tento problém řešit např. zapojením multisenzoriální učení, jež se osvědčilo jako velmi efektivní metoda fixace informací (příjem vjemů z více smyslových receptorů pomáhá vytvářet trvalejší odraz v paměti).

Děti mohou např. pracovat s písmeny z různých materiálů (látka, pěnovka, plast, dřevo, smirkový papír, plastelína, drát...). Vnímání písmen hmatem dětem pomáhá lépe si obraz písmena vštípit do paměti. Kromě ohmatávání dítě písmeno také vyslovuje (zapojuje mluvidla) a vyslovenou hlásku zároveň ukládá do paměti, využíváme tedy také sluchové vnímání.

Zkoumání hmatem můžeme doplnit objížděním písmenka autíčkem, provlékáním provázku po jeho obvodu, obtahováním písmena, obkreslováním nebo omotáváním atd.

dyslexie10
1

      dyslexie11
2

      dyslexie25
3


    
dyslexie33
4

dyslexie21
5

     dyslexie18
6

    


    


dyslexie88
7
     dyslexie89
8
     dyslexie90
9


Písmena mohou děti modelovat (z drátku, plastelíny, těsta, alobalu...) nebo sestavovat z prstů či vlastních těl. Při těchto činnostech rozvíjíme motorické dovednosti a do poznávání zapojujeme také senzomotoriku.

 dyslexie29
10

     dyslexie26
11

      


Tvar písmen mohou děti skládat jako mozaiku z menších částí (ze špachtlí, z vršků od lahví, bambulek, kousků látky nebo papíru, těstovin, knoflíků, nastříhaných brček atd.) či vytvářet spojování bodů. Pokud je naším cílem pouhá fixace písmena v paměti, pak můžeme dětem dát k dispozici předlohu. Při práci bez předlohy ověřujeme kvalitu obrazu písmene uloženého v paměti.

 dyslexie14
12

    

Další aktivitou podporující zapamatování si tvarů písmen je psaní do různých sypkých materiálů (krupice, písek, sůl...), polotekutých materiálů (gel) nebo např. na záda kamaráda, který pak bude hádat, které písmeno bylo napsáno. Děti mohou psát prstem, špachtlí, vatovou tyčinkou, štětcem atd. I zde můžeme pracovat s předlohou, nebo bez ní. Při těchto činnostech rozvíjíme jemnou motoriku ruky a očí, grafomotoriku a senzomotoriku.

dyslexie35¨dyslexie20
13                                                                  14

      dyslexie19
15

     dyslexie34
16

Větší pozornost budeme samozřejmě věnovat písmenům, která jsou pro dítě při diferenciaci obtížnější. Obecně jsou to písmena tvarově podobná dysgrafie03. Zapamatování tvaru písmen můžeme pomoci vytvořením mnemotechnických pomůcek.Po dostatečném osvojení jednotlivých písmen se věnujeme jejich vyhledávání ve skupině jiných písmen, tedy zrakové diferenciaci. Zadaná písmena mohou děti obtahovat, vybarvovat pole, ve kterých jsou umístěna apod. Při vybavování písmen můžeme dítěti pomoci např. tím, že mu PÍSMENO NAKRESLÍME DO VZDUCHU nebo mu PŘEDEPÍŠEME ZAČÁTEK PÍSMENA

Písmena tiskací a psací

Při přepisech mívají dysgrafici problémy při převodu tiskacího písma do písma psacího, neboť si psací tvar písma někdy nedokáží pohotově vybavit. V rámci nácviku je tedy třeba věnovat více času právě nácviku těchto písmenných dvojic (např. formou PEXESA). Dítě může při přepisu a diktátu doma i ve škole využívat TABULI TISKACÍHO A PSACÍHO PÍSMA.

dyslexie51
17
       dyslexie52
18


dyslexie74
19
     dyslexie87
20
 

dysgrafie06
21


2. Psaní písmen, slov a textů

Při psaní se zaměřujeme především na správné tvary písmen a správnou techniku psaní (zejména směr). Už od počátku věnujeme velkou pozornost také správnému úchopu psacího náčiní, správnému sezení a natočení sešitu při psaní.

Před samotným nácvikem písmen (v MŠ a přípravném období 1. ročníku ZŠ) se věnujeme rozvoji motoriky, jemné motoriky, senzomotoriky a grafomotoriky. Postupně nacvičujeme jednotlivé grafomotorické prvky a grafické prvky, ze kterých se skládají písmena. Postupům v nácviku jsme se podrobněji věnovali v kapitole Rozvoj grafomotoriky.

Nácvik psaní provádíme nejprve v prostoru (píšeme do vzduchu) a na velkých plochách (balicí papír, tabule apod.). Pracovní plochu postupně zmenšujeme, z plochy se postupně přesouváme do řádků. Před samotným psaním předchází fáze UVOLŇOVÁNÍ ruky, nácvik zahajujeme OBTAHOVÁNÍM, pokračujeme DOKRESLOVÁNÍ tvarů a následujeme SAMOSTATNÝM GRAFICKÝM PROJEVEM dítěte. Při psaní v řádcích zpočátku používáme pomocné prvky, jsou to např. pomocné linky, vícečetné opakování znaku na řádku (nejprve jej umisťujeme na začátek, doprostřed a na konec řádku, množství znaků postupně redukujeme), vytečkované vzorové znaky určené k obtahování, šipky stanovující směr psaní, počáteční bod apod. U dysgrafiků je obvykle třeba tyto pomocné prvky aplikovat delší dobu než u ostatních dětí. Vzhledem k méně obratné motorice jsou pro ně vhodnější také sešity s širšími linkami.

U dysgrafiků bývá doporučováno také okamžité psaní diakritických znamének nad písmeny, která napíší (ne až po napsání celého slova), neboť vzhledem ke špatné motorice dělá někdy těmto dětem problém umístit dodatečně znaménko nad správné písmeno.

U závažných případů a s přibývajícím věkem dítěte je možné nahradit vázané psací písmo písmem nevázaným. Výhoda nevázaného písma spočívá především v jeho grafické jednoduchosti (psaní je motoricky jednodušší a proto rychlejší a oddělené znaky jsou snáze čitelné). U dysgrafiků bývá takto psaný text také úhlednější. Výhodnější je také rychlost psaní, která mohla být u vázaného písma pro dysgrafika důvodem vyšší chybovosti (nestíhal psát, proto neměl čas na kontrolu pravopisu). Na druhém stupni můžeme postupně přecházet ke spaní na počítači.

 

3. Oprava napsaného textu

Nedostatečně zautomatizované psaní bývá jedním z příčin chybovosti u dysgrafiků. Méně pohotové vybavování jednotlivých písmen a způsobu jejich psaní spolu s neadekvátně uvolněnou rukou bývá příčinou pomalejšího tempa psaní. Dítě nestíhá psát v tempu ostatních, častěji se proto uchyluje k psaní bez zdůvodňování pravidel pravopisu, a tím narůstá chybovost. Psaní je pro dysgrafika obecně namáhavější než pro ostatní žáky, více ho unavuje, proto rychleji ztrácí také koncentraci, což komplikuje také dodatečnou opravu chyb po dopsání textu. Navíc mívá problém zpětně chyby najít. Dalším problémem je, že chybně napsaná slova nemusí dávat smysl, případně mohou měnit obsah vět, nesrozumitelný text dítě nedokáže opravit.

K záměnám tvarově podobných písmen ale také může dojít přepisováním (žák není spokojen s tvarem písmena, která napsal, a proto se ho snaží obtahováním vylepšovat). Ve výsledku je ale písmeno nečitelné, nebo dospěje k jinému tvaru (např. přepisováním dojde k záměně písmen dysgrafie05).

Při korekci textu můžeme využít několik pomocných technik:

 PSANÍ S PŘEDČÍTÁNÍM - během opisu/přepisu či během kontroly psaného textu učitel dítěti text předčítá, čímž dítě zapojuje kromě zrakového vnímání také sluchové vnímání.

 AUTODIKTÁT - dítě si napsaný text při kontrole předčítá šeptem nahlas.

KONTROLA S DYSLEKTICKOU ŠABLONOU (dyslektická záložka, dyslektické okénko) - dítě při kontrole odkrývá jen část textu (jednotlivé hlásky či slabiky), čímž fixuje svou pozornost do konkrétní pasáže textu a pečlivěji čte (šablona umožňuje přečtení jen určité části textu, brání tomu, aby si žák zbytek slova domyslel). Touto metodou jsou dysgrafici např. schopni lépe kontrolovat diakritická znaménka. Pokud si budou odkrývat celá slova, mohou také ověřovat správnost hranic mezi slovy. Místo dyslektické šablony mohou děti používat také své prsty, kterými si také mohou text zakrývat.

  dyslexie77
22

     dyslexie84
23

FÁZOVANÁ KONTROLA CHYB spočívá v rozdělení chyb podle typů, které jsou potom kontrolovány nezávisle (při prvním kontrolním čtení dítě např. ověřuje správnost diakritických znamének, při druhém kontrolním čtení se zaměřuje na správnost i/y atd.).

 

Dysgrafici obvykle potřebují více času na opravu písemné práce, čemuž je nutné PŘIZPŮSOBIT DÉLKU PSANÝCH TEXTŮ. Dalším důvodem pro zkrácení prací je také vyšší námaha, kterou psaní dysgrafikovi způsobuje, únava se negativně promítá do pozornosti. 

 

Zpět na Dysgrafii

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 

Zdroje obrázků:
1 Sansa. Dotykové písmená - súprava 26 kusov [online]. Dostupné na <https://www.sensa-shop.sk/dotykove-pismena-suprava-26-kusov/> [cit. 2020-10-09]. 
2 Suprmagnete. Letters or numbers magnetic [online]. Dostupné na <https://www.supermagnete.de/eng/school-magnets/letters-or-numbers-magnetic_M-38> [cit. 2020-10-09]. 
3 The Activity Mom [online]. Dostupné na <https://activity-mom.com/2009/08/racecar-letters/> [cit. 2020-10-09]. 
4 Little Lennons. Little Letters, Dry erase, alphabet clip cards, flash cards [online]. Dostupné na <https://littlelennons.com/> [cit. 2020-10-09]. 
5 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/79516749660501021/> [cit. 2020-10-09]. 
6 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/4b/5a/65/4b5a6538cda3f5cf0d0b2cafc02e6ddd.jpg> [cit. 2020-10-09]. 
7 Teach me Mommy. Playdough Letter Mazes [online]. Dostupné na <https://www.teach-me-mommy.com/> [cit. 2020-10-09]. 
8 Teach me Mommy. Touch & Feel Letters [online]. Dostupné na <https://www.teach-me-mommy.com/touch-feel-letters/?utm_medium=social&utm_source=pinterest&utm_campaign=tailwind_tribes&utm_content=tribes> [cit. 2020-10-09]. 
9 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/ab/c2/ff/abc2ff3dad6b0e62ced9108bea89ef17.jpg> [cit. 2020-10-09]. 
10 HomeSchoolingBlog [online]. Dostupné na <https://homeschoolingblogs.com/30-intelligent-and-colourful-pipe-cleaner-crafts-and-studying-actions/> [cit. 2020-10-09]. 

11 This Little Home of Mine [online]. Dostupné na <https://thislittlehomeofmine.com/three-year-old-homeschool-preschool/> [cit. 2020-10-09]. 
12 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/834854849657636365/> [cit. 2020-10-09]. 
13 Criando com apego. Atividades com a caixa de areia para a escrita [online]. Dostupné na <https://www.criandocomapego.com/atividades-com-a-caixa-de-areia-para-a-escrita/> [cit. 2020-10-09]. 
14 Aparat [online]. Dostupné na <https://www.aparat.com/v/7W8J5> [cit. 2020-10-09]. 
15 Raising Dragons. Letter Writing in Sprinkles Tray [online]. Dostupné na <https://www.raisingdragons.com/letter-writing-with-sprinkles-age-3-5/> [cit. 2020-10-09]. 
16 Mrs. Kelly´s Kindergarten [online]. Dostupné na <http://skellyskindergarten.blogspot.com/search/label/literacy%20work%20stations> [cit. 2020-10-09]. 

17 Veselá Chaloupka. Velká abeceda [online]. Dostupné na <https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/velka-abeceda-54/> [cit. 2020-10-09]. 
18 Tvořivá škola. Demonstrační obrázková abeceda - 28 barevných obrazů [online]. Dostupné na <https://www.tvorivaskola.cz/demonstracni-obrazkova-abeceda-27-barevnych-obrazu/p1093> [cit. 2020-10-09]. 
19 Učitelnice. Skládačka 4 tvary písmen s obrázkem [online]. Dostupné na <https://www.ucitelnice.cz/produkt/1829> [cit. 2020-10-09]. 
20 Veselá Chaloupka. Chaloupky s písmeny [online]. Dostupné na <https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/chaloupky-s-pismenky-90/> [cit. 2020-10-09]. 

21 Škollní brašnička. 92103 Alter - Nástěnná tabule abeceda pro 1. ročník [online]. Dostupné na <https://www.skolnibrasnicka.cz/cesky-jazyk/2639-92103-alter-nastenna-tabule-abeceda-pro-1-rocnik.html> [cit. 2020-10-09]. 
22 Natura Opava. Nácvik čtení [online]. Dostupné na <http://www.natura-opava.org/opavsko/marcela-detem/nacvik-cteni.html> [cit. 2020-10-09]. 
23 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/844917580083253337/> [cit. 2020-10-09]. Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 14.53 °C | Počasí zítra: 25.89 °C