Rytmicita je schopnost vnímat a reprodukovat rytmus. S termínem rytmus se setkáme v řadě různých vědních oborů, kde je vždy synonymem pro pravidelné střídání či opakování zvuků, dějů apod.

V literatuře je tento pojem spojován se střídáním přízvučných a nepřízvučných slabik, případně slabik krátkých a dlouhých. V češtině je hlavní slovní přízvuk obvykle na první slabice, případně na spojení neslabičného slova s první slabikou slova následujícího (např. v lese). Kromě hlavního přízvuku se může ve slově vyskytovat i přízvuk vedlejší, který je slabší. Opakování rytmických schémat využíváme např. při tvorbě veršů.

V hudbě sledujeme střídání přízvučných a nepřízvučných dob. S přízvukem pracují zejména bicí nástroje, ale setkáme se s ním i u nástrojů jiných (např. kytara, klavír).

Plynulá a rytmická řeč se správnou dechovou a hlasovou technikou předchází poruchám plynulosti řeči (koktavost a breptavost) a poruchám hlasu (chrapot, dysfonie, afonie).

  zvuk014
1

ŘÍKANKY A ROZPOČÍTADLA - K nácviku rytmu využíváme nejprve jednoduché rytmické veršovánky, zejména říkanky a rozpočítadla, která doprovázíme hrou na tělo (tleskání, ťukání prstem do dalšího prstu nebo do dlaně, pleskání rukama do stehen, podupávání apod.), na rytmické nástroje (zejména Orffovy nástroje) nebo na různé jiné předměty (ťukání fixy o sebe, štěrchání krabičkami se semínky apod.).

OPAKOVÁNÍ RYTMU - Dítě opakuje rytmus, který mu vyťukal učitel, nebo jiný žák.

POROVNÁVÁNÍ RYTMU - Učitel žákovi zahraje dvě rytmické ukázky, žák posuzuje, zda byly stejné/jiné.

RÝMOVÁNÍ - Další aktivitou může být vymýšlení rýmů k zadaným slovům. V této aktivitě můžeme pracovat také s obrázky (žáci budou např. hledat obrázky dvou slov, která se spolu rýmují).

CVIČENÍ PODLE RYTMU - S rytmem můžeme pracovat také v tělesné výchově, a to například při rozcvičce, kdy žáci napodobují cviky předcvičujícího, který udává rytmus odpočítáváním. Cvičení můžeme doprovázet také hudba. 

KRÁTKÉ A DLOUHÉ SLABIKY - Schopnost rozlišovat krátké a dlouhé slabiky je důležitá pro pravopis, neboť krátké slabiky jsou ty, v nichž jsou krátké samohlásky, zatímco ve slabikách dlouhý píšeme samohlásky dlouhé. Psaní správných délek samohlásek souvisí se správným slyšením i s pozorností, bude tedy složitější pro děti se specifickými školskými poruchami (zejména pro dyslektiky, dysortografiky a dysgrafiky).

 dysortografie30  2

Při nácviku rozlišování krátkých a dlouhých slabik se frekventovaně využívá BZUČÁK, což je tlačítko, které při zmáčkutí vydává bzučivý zvuk. Dlouhou slabiku dítě vyjadřuje dlouhým zmáčknutím, krátkou slabiku krátkým stiskem.
Pokud bude pro děti rozlišování délek slabik obtížné, můžeme začít jednodušším rozlišování různě dlouhých zvuků. Učitel bude bzučák mačkat různě dlouho, dítě bude určovat, zda šlo o krátký či dlouhý zvuk. 

  dysortografie32
3
     
dysortografie31
4

dysortografie33
5
 Krátké a dlouhé slabiky můžeme zaznamenávat také graficky pomocí JEDNODUCHÝCH SCHÉMAT, kdy je krátká slabika vyjádřena tečkou a dlouhá čárou (buď svislou nebo podélnou). Bzučák a schémata můžeme samozřejmě kombinovat, čímž budeme u dítě prohlubovat spojení dlouhého zvuku s grafickým zápisem. Schéma můžeme postupně doplňovat také slovním zápisem, v němž by měl žák kontrolovat zápis dlouhé slabiky čárou ve schématu a zápis délky samohlásky ve slově. Pokud dítě zvládne tuto úroveň, můžeme začít pracovat také se slovy, ve kterých budou čárky nad samohláskymi vynechány. Díte je bude doplňovat. 

dysortografie34     dysortografie35
6                                                                                                                                                       7

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 
Wikipedie.cz. Rytmus [online]. Dostupné na <https://cs.wikipedia.org/wiki/Rytmus> [cit. 2021-03-15].

Zdroje obrázků:
1 Zboží.cz. Eco Toys Hudební sada 10 nástrojů [online]. Dostupné na <https://www.zbozi.cz/vyrobek/eco-toys-hudebni-sada-10-nastroju/> [cit. 2021-03-17].
2 Format1. DIS5 - Bzučiak - 
POMÔCKA PRE dyslektikov [online]. Dostupné na <https://www.format1.sk/dis5-bzuciak-pomocka-pre-dyslektikov.html> [cit. 2020-11-17]. 
3 Banggood. Bang dobrý bzučák [online]. Dostupné na <https://www.banggood.com/cs/Bang-good-Buzzer-Alarm-Push-Button-Lottery-Trivia-Quiz-Game-Red-Light-With-Sound-And-Light-p-1318897.html?cur_warehouse=CN> [cit. 2020-11-17]. 
4 Sevt. Bzučák - elektronický s obrázkem [online]. Dostupné na <https://www.sevt.cz> [cit. 2020-11-17]. 
5 Učitelnice. Krátké a dlouhé slabiky - kolíkování [online]. Dostupné na <https://www.ucitelnice.cz/produkt/76#pid=1> [cit. 2020-11-17]. 
6 Amosek. Slabikování 2 [online]. Dostupné na <https://www.amosek.cz/Slabikovani-2-d1180.htm> [cit. 2020-11-17]. 
7 Veselá chaloupka. Poznej krátké a dlouhé slabiky [online]. Dostupné na <https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/poznej-kratke-a-dlouhe-slabiky-142/> [cit. 2020-11-17]. Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 16.12 °C | Počasí zítra: 25.89 °C