Grafomotorika je souhrn psychomotorických dovedností potřebných pro grafický výraz, psaní, obkreslování, kreslení a rýsování. Je úzce spjata s jemnou motorikou a senzomotorikou (koordinací oka a ruky), ale nutná je také odpovídající úroveň hrubé motoriky. Využívá se při ní schopnost zrakové paměti, automatizace, orientace v prostoru, analýza a syntéza a další.

Vývoj grafomotoriky

(PŘÍHODA, 1971 a ŠVANCAROVÁ, ŠVANCARA, 1971)
Grafomotorika se vyvíjí individuálně, avšak fyziologicky daným postupem. U dětí stejného věku se proto objevují podobné znaky kresby.

Mezi 1. a 2. rokem života dítě udrží pastelku v dlani, úchop je křečovitý a dítě při něm střídá ruce. S pastelkou zachází jako s jinými předměty. Pohybuje celou rukou, pohyb vychází z ramene, ale postupně rozhýbává také zápěstí. Grafickým projevem v tomto předvýtvarném období jsou BEZOBSAŽNÉ ČÁRANICE.

Mezi 2. a 3. rokem dítě používá úchop 3-4 prsty. Kresbě dává význam, proto hovoříme o OBDOBÍ OBSAŽNÝCH ČÁRANIC. Kreslí čáry svisle a vodorovně a pokouší se obkreslovat kruh či ovál. Seskupení těchto útvarů u dítěte evokuje konkrétní předmět. Kresba jednoduchých geometrických tvarů je přechodem ke znakové kresbě.

Mezi 3. a 4. rokem dítě kreslí jednoduché předměty (autíčka, sluníčka, domy, květiny) i geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník). V tomto období (kolem 3,5 roku) začíná zachycovat také lidskou postavu, tzv. hlavonožce (hlava s široce otevřenýma očima, ústy, nosem a vlasy, čáry jako nohy). Jednotlivé motivy začíná postupně spojovat (např. kombinuje kresbu postavy a domu). Je to OBDOBÍ ZNAKOVÉ KRESBY. Kreslí věci podle jejich znaků (podle toho, co o nich ví, ne jak je vidí), proto kreslí např. jen linie, které nevybarvuje.

 1 grafomotorika23

V předškolním období začíná ETAPA REALISTICKÉ KRESBY. Mezi 4. a 5. rokem je kresba bohatší. V kresbě postavy dítě odděluje trup a končetiny, kombinuje různé tvary a barvy. Objevují se také první postavy nakreslené z profilu (i když proporčně nesprávného) nebo smíšeného profilu (některé části jsou z předního pohledu, jiné z profilu). Pohyb znázorňuje vztyčenými pažemi nebo kráčejícími nohami z profilu. Obrázky vybarvuje. Kolem 5. roku dítě zachycuje trup těla plošně (obdélníkem namísto jedné čáry), hlava je spojena s trupem, nohy jsou daleko od sebe. Kolem 6. roku dítě kreslí velké množství detailů. V kresbě postavy jsou zachyceny všechny její části (uši, vlasy), včetně detailů (oblečení se vzory, šperky apod., rozlišuje také pohlaví). Kromě geometrických tvarů se pokouší o přepis tiskacích písmen. Kolem 7. roku dítě k lidské postavě přidává krk. Postava je také proporčnější (nohy jsou blíž u sebe, paže se objevují ve výši ramen). V 8. roce pozorujeme snahu o kresbu z profilu, zdokonaluje se vyznačení nohou, které se začínají sbíhat v rozkroku, tvary se celkově zaoblují a proporčně vyrovnávají. V 9. roce se dítě snaží zachycovat pohyb prostřednictvím chůze či činností rukou.

grafomotorika30 2 

Pro dětskou kresbu v předškolním období jsou typické určité zvláštnosti, které mohou přetrvávat i do dalších období. Jsou to konkrétně tyto znaky:
pravidlo pravého úhlu (všechny čáry kreslí kolmo, např. komín je nakreslený kolmo k šikmé střeše),
grafický automatismus (při kresbě opakuje jednoduché naučené tvary, např. vlasy kreslí jako čáry),
zdůraznění a vypouštění (kreslí to, co ho zajímá, velikost zobrazovaných věcí podřizuje jejich významu),
ortoskopie (vše kreslí ze základního pohledu s absencí perspektivy),
rytmus, opakování a symetrie (obrázky působí harmonicky, symetricky a rovnovážně),
transparentnost (dítě kreslí i vnitřek předmětu, který nemůže být vidět, např. vidíme vybavení domu),
celistvost a názornost (předměty jsou kresleny tak, aby se nepřekrývaly a aby byly vidět všechny jejich části, např. vidíme přední i zadní kola auta) a
personifikace (zvířata a věci jsou zachyceny s lidskými znaky, např. s lidskými obličeji).

Kolem 10. roku nastupuje OBDOBÍ NATURALISTICKÉ KRESBY. Dítě kreslí nejčastěji podle předlohy, snaží se zachytit realistický obraz. Mizí transparence, nadměrná barevnost i zdobnost oděvů či předmětů. Dítě pracuje s perspektivou a stínováním. Kresbu využívá také k zachycení nálad a pohybu. Vývoj dětské kresby bývá v tomto období ukončen a dále se jen zdokonaluje.

Kolem 11 let dochází vzhledem k nárůstu kritičnosti myšlení ke KRIZI KRESEBNÉHO PROJEVU. Děti si uvědomují nedokonalost svého výtvarného projevu, což může u některých z nich vést až ke ztrátě zájmu o výtvarné činnosti.


 4 roky

grafomotorika18
6 let

grafomotorika19
8 let

grafomotorika20
10 let

grafomotorika21
12 let

grafomotorika22

 3 ŠVANCAROVÁ, L. Kresba lidské postavy)


Rozvoj grafomotoriky

Grafomotorické dovednosti jsou jedním z kritérií školní zralosti dítěte, neboť dosažení jisté úrovně grafomotoriky je předpokladem pro zvládnutí psaní a limitují také technickou kvalitu písemného i výtvarného projevu dítěte. Nedostatečně rozvinutá nebo narušená grafomotorika (spolu s dalšími motorickými funkcemi) může být podkladem pro vznik dysgrafie.

Cílem grafomotorického nácviku je dostatečně zafixovaný správný úchop psacího náčiní, uvolněná ruka pro kreslení a psaní (ramenní kloub, loketní kloub, zápěstí, prsty), osvojení grafických prvků a prvků písmen (jejich zapamatování a automatizace, správná směrovost), snížení chybovosti, zlepšení kvality a úpravy grafického projevu, přiměřené tempo psaní a výdrž i psychické uvolnění při psaní.

Při nácviku grafomotorických dovedností postupujeme systematicky. Před samotným grafickým projevem vždy zařazujeme nejprve UVOLŇOVÁNÍ. Dalšími fázemi jsou pak OBTAHOVÁNÍDOKRESLOVÁNÍ a nakonec SAMOSTATNÝ GRAFICKÝ PROJEV. Nácvik jednotlivých prvků dále doplňujeme VYBARVOVÁNÍM bez přetahování.

Jednotlivé grafické prvky nacvičujeme nejprve na velké ploše (balicí papír, tabule apod.). Plocha, na kterou dítě píše/kreslí, by neměla být příliš drsná, aby na ní mohlo psací náčiní klouzat. Pohyb ruky na větší ploše vychází zejména z ramenního kloubu, ale tak, jak postupně zmenšujeme pracovní plochu, se pohyb ruky přesouvá přes loketní kloub až k zápěstí. Postupně tedy uvolňujeme celou horní končetinu. Při docvičování jednotlivých grafických prvků začínáme na formátu, ve kterém se dítě bezpečně pohybuje. Postupně směřujeme k tomu, aby dítě dokázalo daný grafický prvek replikovat na řádku. I zde zpočátku používáme pomocné prvky, jsou to např. pomocné linky, vícečetné opakování znaku na řádku, vytečkované vzorové znaky určené k obtahování, šipky stanovující směr psaní, počáteční bod (zpočátku prvek umisťujeme na začátek, doprostřed a na konec řádku, množství těchto prvků postupně redukujeme) apod.

 grafomotorika37    grafomotorika71        grafomotorika70 
 4                                                                       5                                                                                                                                 6 

Kromě toho, že při nácviku necháváme dítě pracovat na různě velkých plochách, měníme dále kresebné techniky či materiály. Dítě může jednotlivé prvky kreslit do sypkých nebo polotekutých materiálů (např. krupice, písek, korálky, gel) nejprve pomocí prstů, poté s různými tyčinkami (lékařská špachtle, vatová tyčinka, vyschlý fix). Využít můžeme např. také magnetické podložky nebo dětské tabulky. Jednotlivé prvky můžeme předvádět ve vzduchu, dítě je může opakovat poslepu atd.

 grafomotorika89    grafomotorika90    grafomotorika91    grafomotorika92
 7                                                                                             8                                                                                                                                    9                                                                                 10

 grafomotorika38      grafomotorika87    grafomotorika88     grafomotorika78
 11                                                                                        12                                                                                                                      13                                                                   14

Postupně přecházíme až k práci s různými pracovními listy, v nichž jsou grafické prvky motivované zasazením do obrázkového motivu. Na ukázky pracovních listů se můžete podívat zde.

Už od počátku důsledně korigujeme správný úchop psacího náčiní i správnou polohu ruky, neboť dítě by si lehce mohlo zafixovat špatný návyk, který je poté obtížné přecvičovat.

Cviky nejprve provádíme jednou rukou (začínáme dominantní rukou, pak nedominantní), poté oběma rukama, nakonec ruce střídáme.

Jednotlivé cviky trénujeme izolovaně, další cvik zařazujeme až po dostatečném zautomatizování předešlého.

3-4 roky

grafomotorika96    grafomotorika01    grafomotorika02  grafomotorika03    grafomotorika04 grafomotorika05    grafomotorika97    grafomotorika06    grafomotorika07    grafomotorika08
Jemné dotyky   Čmárání   Kývání   Houpání   Ovál   Kruh   Vinutí   Vinutí

 

4-5 let

grafomotorika09    grafomotorika10    grafomotorika98    grafomotorika11    grafomotorika12    grafomotorika13    grafomotorika14
Horizontální čáry   Vertikální čáry    Šikmé čáry   Vertikální smyčky   Horizontální smyčky   Obloučky   Lomená linie

 

5-6 let

grafomotorika15     grafomotorika16     grafomotorika104     grafomotorika105     grafomotorika17
Vlnovka   Ležatá osmička   Smyčka   Smyčky   Spojování bodů

Na zlepšení plynulosti pohybů má významný vliv rytmizace, proto nácvik grafických prvků spojujeme také s jednoduchými verši nebo písněmi, které odvádí pozornost dítěte od přílišného soustředění na samotný výkon.

 

Grafické cviky doprovázené básněmi

JEMNÉ DOTYKY

           
Mnoho máku, mnoho mouky,
máma dělá s mákem vdolky.
A my mámě pomáháme,
cukrem vdolky posypáme.

grafomotorika150  Kuře zobe zrníčko,
nasypej mu, Aničko.

grafomotorika143

Nasypejte zrníčka,
ať jsou krásná peříčka.


Naše zlatá slepička
zobá malá zrníčka.
  Čížečku, čížečku,
ptáčku maličký,
pověz mi, čížečku,
jak sejou mák?
Aj tak, tak,
sejou mák... 

grafomotorika143
  Na pěšince pod strání
bývá samé kamení.

grafomotorika156
ČMÁRÁNÍ

           
Myšičko, myš,
pojď ke mně blíž.
Nepůjdu kocourku,
nebo mě sníš.

grafomotorika146  Takhle naše kotě
zamotalo nitě.
Až to máma uvidí,
na kotě se rozzlobí.

grafomotorika147
  Myška v sýru
hledá díru.

grafomotorika148
   
KÝVÁNÍ

           
Šel tudy, měl dudy,
ani nezapískal.
Bodejť mu ty dudy
rarášek roztřískal.

grafomotorika139  Takhle rovná dřívka Jirka,
pomáhá mu malá Mirka.

grafomotorika139
  Tiše, tiše,
teď se píše.

grafomotorika139
   
HOUPÁNÍ

           
Ten náš budík, divná věc,
nejí, nespí, tiká přec.
Tiky-taky, tiky-taky.

grafomotorika127  Lítá motýl na pasece
a z paseky dolů k řece.

grafomotorika126

Houpej se, motýlku, v letu,
přivoň ke každému květu.
  Houpám, houpám děťátko,
ať mi usne zakrátko.

grafomotorika126
  Kreslím křídou pomalinku,
mám obloučky za chvilinku.

grafomotorika157
OVÁL

           
Píšu, píšu vejce,
pro našeho strejce.
Až to vejce napíšu,
zavolám si na Míšu.

grafomotorika130  Náš děda má brýle,
vidí na tři míle.

grafomotorika112
       
KRUH

           
Vítr točí větrníkem
jednou tam a jednou sem.
Před chvilkou tu ještě byl,
teď už tančí za lesem.

grafomotorika131
Naše malá kočička
má ospalá očička.

grafomotorika121  Koulelo se, koulelo,
červené jablíčko,
komu ty se dostaneš,
má zlatá Aničko.

grafomotorika135

Byla jedna babka,
prodávala jabka.
Nemohla je prodat,
musela je rozdat.  Povídala pračka:
Prát je pro mě hračka.
Elektrický motor mám,
motor vrčí, pere sám.

grafomotorika152
Péťa fouká bublinky
pro radost své maminky.

grafomotorika06
  Mája létá kolem květin.
Musí si však pozor dát,
aby ji pyl neumazal.
Pak se může nasnídat.

grafomotorika134
Maluji sluníčko,
červené jablíčko,
červené, kulaté
jablíčko je sladké.

grafomotorika06
VINUTÍ

           
Kreslím, kreslím klubíčko.
pomůžeš mi, Aničko?

grafomotorika07   grafomotorika08

Kutálí se klubko nití,
honem, děti, kdo ho chybí?
Rozmotáme klubíčko,
pospěš si jen maličko.
Až to klubko rozmotáme,
společně si zazpíváme.

grafomotorika07   grafomotorika08 
  Naše malá Anička
zamotala klubíčka.

grafomotorika07   grafomotorika08
Všem zvědavcům cinky-linky,
vyzvoníme potichu,
že má bača kudrlinky
Jako ovce v kožichu.

grafomotorika151
  Hlemýžď leze pomalu,
dnes má dobrou náladu.
Už si přestal naříkat,
že nemůže utíkat.

grafomotorika106

Šnečku, šnečku, vystrč růžky,
dám ti krejcar na tvarůžky.


Toč se, čáro, dokolečka,
tam kde skončíš, najdeš šnečka.
  Melu, melu mouku
ve zlatém klobouku grafomotorika120 
ČÁRY

           
Teče, teče vodička
do našeho rybníčka.

grafomotorika140
Takhle naše Pavlínka
urovnává polínka.

grafomotorika140
Já už umím rovnou linku
pro tatínka, pro maminku.

grafomotorika140  Prší, prší z nebe čárky
na holčičky, na kočárky, 
na kluky i na autíčka,
roztáhnem si paraplíčka.

grafomotorika149

Prší, prší, jen se leje,
vítr fouká do aleje.
Prší, prší, jen se leje,
Mařenka se tomu směje.
  Sluníčko se na nás směje
od pondělí do neděle.

grafomotorika128

Sluníčko se na nás směje
a přitom nás krásně hřeje.
  Táta, kluk,
ani muk.

grafomotorika158
SMYČKY

           
Vítr přišel s listopadem,
všechno listí padá na zem.
Milé děti, těšte se,
vítr zimu přinese.

grafomotorika123  Beránek už odjakživa
velmi hebkou vlnu mívá.
Je mu teplo, nezná zimu,
má srst samou kudrlinu.

grafomotorika122
  Pletu, pletu, pletu,
svetr pro mou tetu.

grafomotorika117
  Z komína se kouří.
Slunce oči mhouří.

grafomotorika155
OBLOUČKY

           
Skáče žába na blátě,
koupíme jí na gatě.
Na jaké? Na také,
na zelené strakaté.

grafomotorika125

Žába kuňká: Kuňky, kuňky,
jdu se koupat do své tůňky.
Žába skáče hop a skok
za motýlem na potok.
Motýl sedá na květiny,
už skončila vláda zimy.

grafomotorika132
  Skáče vrabec na dvorečku, zrníčka si hledá.
Slepice se rozhněvaly,
že ji pokoj nedá.

grafomotorika129
Po obloze pluje mrak,
nad ním vzduchem letí drak.
Leť vysoko, dráčku,
uleť tomu mráčku.

grafomotorika111
  Zlatá rybka v moři pluje,
užila už dosti zimy.
Tak jí trošku pomůžeme,
nakreslíme jí šupiny.

grafomotorika153
Pavouk spřádá svoje sítě,
dej pozor, ať nechytí tě!

grafomotorika108
  Střechu plnou tašek
namaloval Vašek.
Kocourek mu tleská,
že je střecha hezká.

grafomotorika154

Střecha chrání celý dům.
Tady by to něco chtělo,
musíme ji dodělat,
aby na nás nepršelo.
Můj kulatý míč
odskákal mi pryč.
Vzal jsem druhý míč
a i ten je pryč.

grafomotorika159
HORNÍ A DOLNÍ ZÁTRH

           
Leze šneček na kopeček,
těžko se mu dýchá,
dolů sjede jak po másle,
až mu v uších píchá.

grafomotorika141  Kreslím hůlku pro dědu,
už to pěkně dovedu.

grafomotorika115
  Spadla pipka do jamky,
přežalostně pípá.
Honem osm kuřátek
na pomoc pospíchá.

grafomotorika142
  Uděláme dolíčky,
zahrajem si kuličky.

grafomotorika142
ZUBY

           
Zkuste trávu doplnit,
jak budete jenom chtít.

grafomotorika138
Vyskoč, Honzo, ještě výš,
nebo ten míč nechytíš.

grafomotorika145  Zkusíme si chvíli hrát,
hodně dřeva nařezat.
Bude to jen chvilka,
pomůže nám pilka.

grafomotorika144 

Pila, ta má plno zubů,
přeřeže i dříví z dubu.


Vzhůru, dolů čára letí,
kdo má ostré zuby, děti?
  Natáhneme provázek
až na vrchol tyče.
A už máme obrázek
parádního biče.

grafomotorika137
  Letí, letí šíp,
už mi to jde líp.

grafomotorika137
VLNKY

           
Had leze z díry,
vystrkuje kníry.
Za ním leze hadice,
má červené střevíce.

grafomotorika110  Honem, honem, Pepíčku,
kresli rybě vodičku,
ať se mrská trošičku
v potoce či rybníčku.

grafomotorika116

  Potok běží rychle sice,
my zde máme vlnek více.
Žádná na nás nečeká,
teče rychle do světa.

grafomotorika118
  Rovnou čáru umíme,
teď si vlnky zkusíme.

grafomotorika118
LEŽATÁ OSMIČKA

           
Děti bruslí po ledu,
já to také dovedu.
Rozjedu se vpřed a vzad,
jenom abych neupad.

grafomotorika124           
HORNÍ A DOLNÍ KLIČKA

           
Jedna klička, druhá klička,
hle, už je tu vlaštovička.
Než napadne první sníh,
uvítá ji teplý jih.

grafomotorika109  Nakreslíme dolní kličku,
pak přidáme očička,
milý úsměv a pár vlasů,
budeme mít bratříčka.  

grafomotorika107
  Nakreslíme dolní kličku,
pak přidáme očičko,
pár šupinek na tělíčko,
vítej milá rybičko.

grafomotorika113
   
SPOJOVÁNÍ BODŮ

           
Puntíky si chtějí hrát,
budeme je spojovat.
Ani se to věřit nechce,
jak jdou tečky spojit lehce.

grafomotorika114  Princeznička na bále
poztrácela korále.

grafomotorika119

Nakreslíme korále
pro princeznu na bále.
  Alík běží po cestě,
sotva kdo mu stačí.
U každého patníku
cestu si označí.

grafomotorika136
   
KLIČKY

           
Šiju, šiju prádlo,
nesměj se mi, Madlo.
Šiju, šiju košili,
abyste ji nosili.

grafomotorika105
  Šiju boty do roboty.
Ševče, ševče, šij!

grafomotorika105
       

Z grafických prvků (v ploše a v řádku) poté přecházíme na prvky písmen, pak na vlastní písmena, soubory písmen (slabiky, slova, věty), dále trénujeme opis a přepis, nakonec diktát.

 

Grafické cviky ve výtvarné výchově

Grafické prvky zařazujeme v mateřské i základní škole také do výtvarné výchovy. 

 grafomotorika73    grafomotorika49    grafomotorika44
 15                                                                16                                                                                                                              17

 grafomotorika45    grafomotorika59    grafomotorika41    grafomotorika53
 18                                                                                           19                                                    20                                                                                                                         21

 grafomotorika83    grafomotorika57    grafomotorika48    grafomotorika66
 22                                                                                                                         23                                                                                                                        24                                                                     25

 grafomotorika60    grafomotorika54    grafomotorika61    grafomotorika84
 26                                                                                                                         27                                                                                           28                                                                          29

 grafomotorika31    grafomotorika42    grafomotorika93
 30                                                                                                                         31                                                                            32

 grafomotorika94    grafomotorika95    grafomotorika85    grafomotorika79
 33                                                                    34                                                               35                                                    36

 grafomotorika76    grafomotorika34    grafomotorika50    grafomotorika39
 37                                                          38                                                                                                                         39                                                        40    

 grafomotorika46    grafomotorika47    grafomotorika58    grafomotorika62
 41                                                    42                                                              43                                                                                                                        44

 grafomotorika65    grafomotorika67    grafomotorika75
 45                                                                                                                                        46                                                                     47

 grafomotorika86    grafomotorika36
 48                                                                   49

Zajímavé výtvarné možnosti nabízí také postupné zmenšování nebo zvětšování grafických prvků.
grafomotorika25  grafomotorika26  grafomotorika27   
 50                                                                51                                                             52

 grafomotorika55    grafomotorika32    grafomotorika33
 53                                                                                                                         54                                                                                                                        55

 grafomotorika63    grafomotorika56    grafomotorika43    grafomotorika69
 56                                                                          57                                                                                                                            58                                                                        59

 grafomotorika51    grafomotorika68
 60                                                                                                                                      61
 
 grafomotorika77    grafomotorika40
 62                                                                                                                        63
 
 grafomotorika81    grafomotorika82    grafomotorika52    grafomotorika80
 64                                                                 65                                                                  66                                                                  67

 

Zpět na Motoriku

 


Zdroje:
JUCOVIČOVÁ, D. ŽÁČKOVÁ, H. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Praha: Portál, 2014. str. 176. ISBN 978-80-262-0645-3. 
Grafomotorika. Grafomotorika [online]. Dostupné na <www.grafomotorika.eu/grafomotorika> [cit. 2020-10-08].
PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky I. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. ISBN neuvedeno
ŠVANCAROVÁ, L.; ŠVANCARA, J. Vývoj dětských grafických projevů. In ŠVANCARA, Josef a kol. Diagnostika psychického vývoje. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1971. ISBN neuvedeno.

Zdroje obrázků:
1 iStock [online]. Dostupné na <https://www.istockphoto.com/illustrations/lilac-chaste-tree?mediatype=illustration&phrase=lilac%20chaste%20tree&sort=mostpopular> [cit. 2020-10-08].
2 Resurrection Catholic [online]. Dostupné na <https://www.resurrectioncatholicpreschool.com/blog> [cit. 2020-10-08]. 
ŠVANCAROVÁ, L. Kresba lidské postavy [online]. Dostupné na <https://is.muni.cz/el/phil/jaro2008/PSA_036/Dr_Svancarova_kresba_postavy.pdf> [cit. 2020-10-08].
4 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/844917580083736483/> [cit. 2020-10-08]. 
5 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/ec/c3/ee/ecc3ee57c579254d93bf3254cf818f8f.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
6 OkulOncesi [online]. Dostupné na <https://www.okuloncesikaynak.com/oyunla-ilk-cizgi-calismalarina-hazirlik/> [cit. 2020-10-08]. 
7 Raising Dragons. Letter Writing in Sprinkles Tray [online]. Dostupné na <https://www.raisingdragons.com/letter-writing-with-sprinkles-age-3-5/> [cit. 2020-10-08]. 
8 Aparat [online]. Dostupné na <https://www.aparat.com/v/7W8J5> [cit. 2020-10-08]. 
9 Mrs. Kelly´s Kindergarten [online]. Dostupné na <http://skellyskindergarten.blogspot.com/2011/08/super-easy-literacymath-station.html> [cit. 2020-10-08]. 
10 Criando com apego. Acrividades som a caixa de areia para a escrita [online]. Dostupné na <https://www.criandocomapego.com/atividades-com-a-caixa-de-areia-para-a-escrita/> [cit. 2020-10-08]. 
11 Vorchulaktivitäten Blog [online]. Dostupné na <https://vorschule.emasidea.com/ring-in-the-year-with-january-morning-work-stations-differentiated-kindergarte/> [cit. 2020-10-08]. 
12 Dětský eshop. Magnetická tabulka barevná + razítka 5ks 43×30 cm [online]. Dostupné na <https://www.detskyeshop.cz/magneticka-tabulka-barevna-razitka-5ks-43x30cm.html> [cit. 2020-10-08]. 
13 Online Papírnictví. Stírací tabulka 7719 A4 [online]. Dostupné na <https://www.onlinepapirnictvi.cz/product/stiraci-tabulka-7719-a4-3617/> [cit. 2020-10-08]. 
14 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/92/4b/a0/924ba03bfc7210965479dfc3b0d6a829.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
15 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/b9/57/0a/b9570a8ed4ccc0d298a4306cceec10fb.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
16 Krokotak. Easy Flower Oil Pastel Painting [online]. Dostupné na <http://krokotak.com/2020/02/easy-flower-oil-pastel-painting/> [cit. 2020-10-08]. 
17 Ideas for Kindergarten. Bird Art Projects For Kindergarten [online]. Dostupné na <https://www.sheat.info/bird-art-projects-for-kindergarten/> [cit. 2020-10-08]. 
18 De Cuentos y de galletas [online]. Dostupné na <http://decuentosydegalletas.blogspot.com/> [cit. 2020-10-08]. 
19 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/1200x/ad/c1/10/adc1102d2987112e75a8fd9d977bff74.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
20 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/7f/39/08/7f39089ed5eb789d162007565b0b1ea2.jpg> [cit. 2020-10-08].
21 Forum Enseignants du Primaire [online]. Dostupné na <https://forums-enseignants-du-primaire.com/gallery/image/3835-etiquettes-porte-manteaux/> [cit. 2020-10-08]. 
22 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/e9/a2/ae/e9a2ae5937131c5da04b55e131f2982e.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
23 Die Keure [online]. Dostupné na <https://www.diekeure.be/nl-be/educatief/kleuteronderwijs/krullenbol> [cit. 2020-10-08]. 
24 Yoo [online]. Dostupné na <https://yoo.rs/mirelle.70/blog/hoe-werkt-schrijfdans-1515600545.html?Ysid=88861&utm_source=oneall&utm_campaign=oneall_share&utm_medium=pinterest> [cit. 2020-10-08]. 
25 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/39/de/c8/39dec84fa01ef074e72838fb24731c77.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
26 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/34/a0/57/34a0578676b937ff7fb1bea6cbd7c863.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
27 Liskota. Frog art preschool Craft Activities [online]. Dostupné na <http://listkota.com/art/> [cit. 2020-10-08]. 
28 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/02/c5/48/02c5481f2d828f3a3d19b5b2dc481280.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
29 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/77/11/26/77112692b376c1b67b3136e21229e0f0.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
30 La Classe De WJL [online]. Dostupné na <http://wjl.eklablog.com/le-trait-vertical-horizontal-a-l-encre-a118724356> [cit. 2020-10-08]. 
31 Barbara´s Thought of the Day. Pre-K Lions [online]. Dostupné na <http://barbarasthoughtoftheday.blogspot.com/2013/11/pre-k-lions_27.html> [cit. 2020-10-08]. 
32 Ondecole. Graphisme, plumes de paon [online]. Dostupné na <http://ondecole.ch/liste-grapho/446-graphisme-plumes-de-paon-2> [cit. 2020-10-08]. 
33 Les Petits "Bout2fee" [online]. Dostupné na <http://lespatouillesdebout2fee.over-blog.com/page/18> [cit. 2020-10-08]. 
34 Anne77 (pour s´entrainer) [online]. Dostupné na <https://lewebpedagogique.com/anne77/2011/01/> [cit. 2020-10-08]. 
35 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/d7/1d/f4/d71df4fc96983f13fa53bb7192684b02.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
36 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/dc/fd/b4/dcfdb43ea5b150da54c3c73c4bfe74f2.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
37 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/22/72/e6/2272e64d1bf8715f776c56e921970a9d.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
38 La Bruixa Pericoixa [online]. Dostupné na <http://labruixapericuixa.blogspot.com/2012/12/> [cit. 2020-10-08]. 
39 Planning Playtime. Push Pin Pre-writing Activity for Kids [online]. Dostupné na <https://planningplaytime.com/push-pin-pre-writing-activity-for-kids/> [cit. 2020-10-08]. 
40 La Clasa de Miren: mis experiencias en el aula [online]. Dostupné na <http://laclasedemiren.blogspot.com/2016/03/taller-de-grafismo-trazos-fluorescentes.html?m=1> [cit. 2020-10-08]. 

41 Pages Levesmag. Writing dance: standing eight - cactus [online]. Dostupné na <https://pages.lovesmag.com/writing-dance-standing-eight-cactus/> [cit. 2020-10-08]. 
42 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/844917580083713020/> [cit. 2020-10-08]. 
43 Twitter [online]. Dostupné na <https://twitter.com/jufsanne/status/413225029355438080> [cit. 2020-10-08]. 
44 Schrijfdans [online]. Dostupné na <http://www.mijntweesprong.nl/2008-2009/SchrijfdansStart.htm> [cit. 2020-10-08]. 
45 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/a9/b3/52/a9b352dec10da731e62655ffe50fe25a.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
46 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/e2/35/44/e23544d653b4d8d105acb8686a84af13.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
47 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/72/0b/fa/720bfad6c0b7c7cb0a6bcdb89d0cd351.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
48 La clase de Miren [online]. Dostupné na <http://laclasedemiren.blogspot.com/2014/12/taller-de-grafismo-del-punto-gordo-los.html> [cit. 2020-10-08]. 
49 LocaZil [online]. Dostupné na <http://locazil.eklablog.com/graphisme-n-8-la-spirale-ms-gs-a128398592> [cit. 2020-10-08]. 
50 Nataliigromaster [online]. Dostupné na <http://nataliigromaster.blogspot.com/2016/02/nataliigromaster.html?m=1> [cit. 2020-10-08]. 

51 Imágenes Educativas [online]. Dostupné na <https://www.imageneseducativas.com/mejora-atencion-trabajamos-la-preescritura-trazo-la-grafomotricidad/trabajamos-la-preescritura-y-trazo-y-la-grafomotricidad-4/> [cit. 2020-10-08]. 
52 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/62/2d/60/622d601c043a312f255aa59e77a65686.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
53 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/0b/4a/72/0b4a72e8a55fb18f342d0d588cdcf3ce.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
54 Trencaclosques [online]. Dostupné na <http://eltrencaclosques.blogspot.com/2012/12/repassem-les-formes.html> [cit. 2020-10-08]. 
55 Trencaclosques [online]. Dostupné na <http://eltrencaclosques.blogspot.com/2012/12/repassem-les-formes.html> [cit. 2020-10-08]. 
56 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/c3/1e/ec/c31eec7bcca1230b118c6e4076538f37.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
57 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/db/b9/69/dbb969928606b83b581a3240fa2519c9.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
58 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/844917580083713027/> [cit. 2020-10-08]. 
59 Pinterest [online]. Dostupné na <https://cz.pinterest.com/pin/844917580083202183/> [cit. 2020-10-08]. 
60 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/ca/22/fd/ca22fdffc7fa0b22bb582532338ac4bf.jpg> [cit. 2020-10-08]. 

61 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/90/b6/12/90b6124bcdda61d27f6fa571508ba8f0.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
62 Pinterest [online]. Dostupné na <https://i.pinimg.com/originals/17/52/03/175203541e19422ac4b6e597a23a9aa3.jpg> [cit. 2020-10-08]. 
63 AlunoOn [online]. Dostupné na <https://alunoon.com.br/infantil/amp/index.php?c=661> [cit. 2020-10-08]. 
64 Ecriture [online]. Dostupné na <http://www.ecriture-cp.com/quand-jetais-en-gs/fiches-de-gaphisme-gs-a-imprimer/> [cit. 2020-10-08]. 
65 Ecriture [online]. Dostupné na <http://www.ecriture-cp.com/quand-jetais-en-gs/fiches-de-gaphisme-gs-a-imprimer/> [cit. 2020-10-08]. 
66 Ecriture [online]. Dostupné na <http://www.ecriture-cp.com/quand-jetais-en-gs/fiches-de-gaphisme-gs-a-imprimer/> [cit. 2020-10-08]. 
67 Ecriture [online]. Dostupné na <http://www.ecriture-cp.com/quand-jetais-en-gs/fiches-de-gaphisme-gs-a-imprimer/> [cit. 2020-10-08].Dnes je 24. 06. 2024 | Svátek má: Jan | Počasí v Olomouci: 14.55 °C | Počasí zítra: 25.89 °C