Naše paměť má několik základních mechanismů zpracovávání informaci, a to VŠTÍPENÍ, ZAPAMATOVÁNÍ, VYBAVENÍ a REPRODUKCE.

O tom, jak dlouho si budeme schopni zapamatovat získané poznatky, rozhoduje mimo jiné způsob, jakým jsme si je měli možnost vštípit do paměti. Tuto skutečnost zachytil Edgar Dale ve své Pyramidě učení.


Získané vědomosti nebývají trvalé, neboť jsou v mozkové kůře vázány na dočasné spoje. Abychom si je byli schopni udržet v paměti po delší čas, je třeba je opakovat, neboť stejně jako vše, co se naučíme, podléhají také zapomínání. Jak toto zapomínání probíhá zachycuje křivka zapomínání.
K největší ztrátě informací dochází v prvních desítkách minut, po prvním dni se rychlost zapomínání informací snižuje. Vyhasínání vytvořených mozkových spojů zpomalujeme opakování. Ideální doba opakovaní je asi 10 minut po skončení učení, poté po 24 hodinách, po týdnu, pak po měsíci a dále po 6 měsících. Jiné metody doporučují opakování také před spaním tentýž den, pak druhý, sedmý a dvanáctý den.

  didaktika11

Kromě tohoto cyklického opakování, jehož cílem je převedení poznatku do trvalé paměti, ve škole zařazujeme také opakování předcházející před navazujícím souvisejícím učivem z důvodu aktivizace poznatků a také komplexnější opakování tematických celků, kde jde především o propojení informací v rámci tohoto tématu.

Upevňování učiva je dlouhodobý proces založený na opakování a procvičování, kterým dochází k fixaci a zautomatizování učiva. Opakování a procvičování učiva na 1. stupni ZŠ probíhá nejprve pod dohledem učitele, který ihned koriguje vznikající chyby. Pokud se učitel přesvědčí, že jsou žáci schopni pracovat i bez jeho přímého vedení, může tuto aktivitu převést do práce ve dvojicích, kde se žáci kontrolují navzájem, a nakonec do práce samostatné, při níž žák provádí autokontrolu. I v těchto činnostech je však zapotřebí dohledu učitele. Postupným převáděním žáka k individuální práci ho vedeme k samostatnosti při vzdělávání (žák si ověřuje, nakolik učivo zvládá aplikovat samostatně), což je směr, jak žáka postupně připravovat na jeho sebevzdělávání.

 


Zdroje:
NELEŠOVSKÁ, A. a kol. Didaktika II. Olomouc: VUP, 1995. ISBN 80-7067-554-3.
Wikipedie. Křivka zapomínání [online]. Dostupné na <https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99ivka_zapom%C3%ADn%C3%A1n%C3%AD> [cit. 2021-08-20].

Zdroje obrázků:
Spell. Zážitkové učení [online]. Dostupné na <https://www.spellstudio.cz/co-je-zazitkove-uceni.htm> [cit. 2021-08-20].Dnes je 15. 07. 2024 | Svátek má: Jindřich | Počasí v Olomouci: 30.87 °C | Počasí zítra: 29.19 °C