• banner01.jpg
 • banner02.jpg
 • banner03.jpg
 • banner04.jpg
 • banner05.jpg
 • banner06.jpg
 • banner07.jpg
 • banner08.jpg
 • banner09.jpg
 • banner10.jpg
 • banner11.jpg
 • banner12.jpg
 • banner13.jpg
 • citat01.jpg
 • citat02.jpg
 • citat03.jpg
 • citat04.jpg
 • citat05.jpg
 • citat06.jpg
 • citat07.jpg
 • citat08.jpg
 • citat09.jpg
 • citat10.jpg
 • citat11.jpg
 • citat12.jpg

 

Jazyk a jazykověda

Jazyk (mateřský, národní, přírodní a umělý, živý a mrtvý, ohebný
a neohebný)

Funkce jazyka

Jazykověda a její disciplíny

Útvary národního jazyka (spisovné a nespisovné útvary)

Spisovná čeština, hovorová čeština

Nářečí a nadnářečí, profesní mluva, slang a argot

Úzus × jazyková norma a kodifikace

Teorie šíření jazyků

Indoevropské jazyky (jazyky slovanské, germánské a románské)

Čeština v systému světových jazyků

 

Zvuková stránka jazyka

Fonetika a fonologie

Vznik řeči (respirace, fonace, artikulace)

Mluvidla

Klasifikace českých hlásek

Výslovnost spisovná a nespisovná, vady výslovnosti

Vztah výslovnosti a pravopisu

Zvukové prostředky souvislé řeči (frázování a modulace)

 

Grafická stránka jazyka

Grafémika

Písmo, písmeno

Pravopis (ortografie)

Vývoj písma (upamatovací značky, kipu, jeskynní malby, egyptské hieroglyfy, sumerské klínové písmo, fénické písmo, řecké a římské písmo, latinka)

Vztah výslovnosti a pravopisu (pravopis fonologický, lexikální, morfologický a syntaktický)

Základní přehled pravopisných jevů

 

Lexikologie

Slovní zásoba jazyka a slovní zásoba individuální (aktivní a pasivní)

Procesy změny slovní zásoby (tvoření nových slov odvozováním, skládáním a zkracováním; tvoření víceslovných pojmenování; přejímání; změny slovního významu; univerbizace a multiverbizace)

Slovotvorný rozbor (slovo základové a odvozené; slovotvorný základ
a prostředek)

Slovo příbuzné a slovní čeleď

Slova lexikální, gramatická a lexikálně gramatická

Významové vztahy slov (antonymie; synonymie; polysémie; homonymie; hyperonymie, hyponymie a kohyponymie)

Slova neutrální a příznaková; příznak spisovnosti (slova spisovná
a nespisovná),  dobového zabarvení (historismy, archaismy
a neologismy) a expresivity (slova citově zabarvená)

Lexikografie

 

Morfologie

Morfémy (kořen, předpona, přípona a koncovka; tvaroslovný základ)

Ohýbání (skloňování a časování)

Rozbor stavby slova

Třídění slov (slova ohebná a neohebná; plnovýznamová
a neplnovýznamová; větné členy)

Slovní druhy a jejich podrobnější rozdělení

Mluvnické kategorie (jmenný rod, životnost, číslo, pád, osoba, způsob, čas, slovesný rod, vid)

Paradigmata (vzory)

 

 

Syntax

Tradiční syntax

Větné členy a jejich vztahy, skladební dvojice

Věta holá a rozvitá; jednočlenná a dvojčlenná

Větné celky (věta jednoduchá a souvětí)

Souvětí parataktické (včetně vztahů mezi větami hlavními)

Souvětí hypotaktické (včetně druhů vět vedlejších)

Komplexní jazykový rozbor věty jednoduché a souvětí

Valenční syntax

Valence

Verbum finitum a jeho valenční pozice

Gramatický a sémantický větný vzorec

 

Pravopis 

Pravopisné jevy dle Pravidel českého pravopisuDnes je 19. 07. 2024 | Svátek má: Čeněk | Počasí v Olomouci: 16.65 °C | Počasí zítra: 25.6 °C