• banner01.jpg
 • banner02.jpg
 • banner03.jpg
 • banner04.jpg
 • banner05.jpg
 • banner06.jpg
 • banner07.jpg
 • banner08.jpg
 • banner09.jpg
 • banner10.jpg
 • banner11.jpg
 • banner12.jpg
 • banner13.jpg
 • citat01.jpg
 • citat02.jpg
 • citat03.jpg
 • citat04.jpg
 • citat05.jpg
 • citat06.jpg
 • citat07.jpg
 • citat08.jpg
 • citat09.jpg
 • citat10.jpg
 • citat11.jpg
 • citat12.jpg

 

Zvuková stránka jazyka na 1. stupni ZŠ

Slovo, slabika, hláska

Slabika měkká a tvrdá; krátká a dlouhá; otevřená a uzavřená; přízvučná
a nepřízvučná

Slova jednoslabičná, dvojslabičná... neslabičná

Dělení hlásek - souhlásky (měkké, tvrdé a obojetné; párové a nepárové), samohlásky (krátké a dlouhé), dvojhlásky

Slabičná a hlásková stavba slova

Slabikotvorné hlásky

Hláska × písmeno

 

Grafická stránka jazyka na 1. stupni ZŠ

Písmo

Abeceda

 

Pravopisná cvičení na 1. stupni ZŠ

Typy pravopisných cvičení

 

Pravopis na 1. stupni ZŠ

Pravopisné jevy dle Pravidel českého pravopisu

 

Slovní zásoba na 1. stupni ZŠ

Slovní zásoba jazyka a slovní zásoba individuální (aktivní a pasivní)

Procesy změn slovní zásoby českého jazyka

Slova příbuzná

Rozbor stavby slova (předpona, kořen, přípona, koncovka)

Slovotvorný rozbor (slovo základové a slovo odvozené; slovotvorný základ a slovotvorný prostředek)

Rozvoj slovní zásoby žáků

 

Významové vztahy slov na 1. stupni ZŠ

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Slova protikladná (antonyma/oposita)

Slova souznačná (synonyma)

Slova jednoznačná a mnohoznačná / vícevýznamová

Homonyma pravá a nepravá (homofona a homografa)

Významový okruh slova / významové pole slova

Slova s citovým zabarvením (slova lichotná / mazlivá a slova hanlivá), slova bez citového zabarvení

Slova spisovná a nespisovná

 

Slovní druhy na 1. stupni ZŠ

Slova ohebná a neohebná

Ohýbání (skloňování a časování)

Definice jednotlivých slovních druhů

 

Slovní druhy ohebné na 1. stupni ZŠ

Podstatná jména konkrétní (obecná a vlastní) a abstraktní; hromadná, látková a pomnožná

Mluvnické kategorie a vzory podstatných a přídavných jmen

Druhy přídavných jmen, zájmen a číslovek

Slovesa plnovýznamová a neplnovýznamová (sponová, pomocná, modální a fázová)

Slovesné tvary jednoduché a složené; určité a neurčité

Slovesa zvratná

Mluvnické kategorie sloves

Skloňování jmen a časování sloves

Aplikace v rámci pravopisu

 

Slovní druhy neohebné na 1. stupni ZŠ

Vymezení slovních druhů neohebných

Aplikace v rámci pravopisu

 

Skladba na 1. stupni ZŠ

Věta a její druhy podle komunikačního záměru mluvčího (věty oznamovací, rozkazovací, tázací, přací a zvolací)

Uspořádání věty

Větné celky (věta jednoduchá a souvětí)

Větné členy základní a rozvíjející; řídící a závislé; holé a rozvité; několikanásobné

Podmět (vyjádřený, nevyjádřený) a přísudek

Skladební dvojice základní a ostatní; základ věty

Věta holá a rozvitá (část podmětná a přísudková ve větě)

Lineární grafický zápis věty, vzorec souvětí

Spojovací výrazy

Řeč přímá a nepřímá

 

Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ

Sloh (styl) jazykového projevu (individuální, objektivní)

Slohotvorní činitelé (subjektivní a objektivní)

Funkční styly a slohové postupy, stylová norma

Komunikační a slohová výchova na 1. stupni ZŠ (RVP ZV)

Zvláštnosti slohového vyučování na 1. stupni ZŠ

Předpoklady slohového výcviku

Cíle, obsah a organizace slohového vyučování

Oprava a hodnocení ve slohové výchově

Slohový výcvik (práce s osnovou, reprodukce, vypravování, popis, zpráva
a oznámení, formy společenského styku, formulace otázek a odpovědí, adresa a dopis)

   

Aktivizační a poznávací metody

Aktivizační metody (problémové metody - sokratovský rozhovor, heuristická metoda, situační metoda, inscenační metoda; didaktická hra)

Poznávací metody (analýza, syntéza, metoda analyticko-syntetická, srovnávací metoda, abstrakce, zobecnění, indukce, dedukce, genetická metoda, dogmatická metoda, třídění, analogie)

 

 

 Dnes je 17. 07. 2024 | Svátek má: Martina | Počasí v Olomouci: 20.43 °C | Počasí zítra: 27.6 °C